Дата: 29.09.2016
Номер: Номер: 05354-2016-0001


 • Решение за откриване на процедура.PDF 2016-09-29

  Решение за откриване на процедура
 • Обявление за поръчка.PDF 2016-09-29

  Обявление за поръчка
 • Документация за участие.zip 2016-09-29

  Документация за участие в процедурата и приложенията към нея, съдържаща следните документи: Документация за участие; Приложение № 1 ЕЕДОП; Приложение № 2 Техническо предложение; Приложение № 3 Ценово предложение - образец; Приложение № 4 Проект на договор; Приложение № 5 Декларация по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Приложение № 6 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора; Приложение № 7 Декларация за срока на валидност на офертата; Приложение № 8 Декларация за спазени задълженията за данъци и осигуровки; Приложение № 9 Декларация за липса на свързаност с друг участник; Приложение № 10 Банкова гаранция за изпълнение. Технически спецификации по обособени позиции – Приложения от А-1 до А-12; Образец към Техническо предложение - Приложения от В-1 до В-12 Образец към Ценово предложение - Приложения от С-1 до С-12
 • Разяснение от 12-10-2016 по чл 180, ал. 2.PDF 2016-10-12

  Разяснение №1 от 12.10.2016 г. по чл.180, ал.2 от ЗОП с изх. №582/12.10.2016 г. на ЦЛХИК