Дата: 30.06.2014
Номер: 613306 / 02378-2014-0020


  • vh.20866.pdf 2014-12-10

    1. Информация за възстановени гаранции за участие на основание чл. 62, ал. 1 от ЗОП с предмет “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.“ с рег.№ 613306 /30.06.2014г. в АОП както следва: „Биофарм инженеринг“ , “Санико – България“ ООД, ДЗЗД „Ноак сървиз“, „АА Медикъл България“ , „Ивеста 2003“ ООД, „Елта 90 М“ ООД.
  • Vh.2897.pdf 2015-02-17

    Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на фирма, участвала в открита процедура за обществена поръчка