Дата: 26.06.2014
Номер: 611027/26.06.2014


  • Payments-Dog~132_23.10.2014.doc 2014-12-18

    Информация за изплатени средства по договор № 132/23.10.2014 г. с предмет „Техническо обслужване и ремонтни дейности, включително доставка и монтаж на резервни части за автомобилите, собственост на ЦУ на БАБХ и на поделенията на Българската агенция по безопасност на храните” с рег. № 611027/26.06.2014 г. в АОП.
  • 2.3 Плащания по договор 132_23.10.2014.doc 2015-04-17

    Информация за изплатени средства по договор № 132/23.10.2014 г.