Дата: 18.06.2014
Номер: 609399/18.06.2014


  • Payments-Dog~128_03.10.2014.doc 2014-12-18

    Информация за изплатени средства по договор № 128/03.10.2014 г. с предмет „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги на нуждите на БАБХ”, обособена позиция №2 “Куриерски услуги” с рег. № 609399/18.06.2014 г. в АОП
  • Плащания по договор 128_03.10.2014.doc 2015-03-17

    Информация за изплатени средства по договор № 128/03.10.2014 г. с предмет „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на БАБХ” - обособена позиция № 2- „Куриерски услуги“
  • 2.2. Плащания по договор 128_03.10.2014.doc 2015-04-17

    Информация за изплатени средства по договор № 128/03.10.2014 г.