Начало ПРОЦЕДУРИ-БАБХ Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите" (ЗХОЖКФ).

Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите" (ЗХОЖКФ).


01 СОП- ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОФИЦИАЛНИЯ КОНТРОЛ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 8, Т. 3 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 882/2004

02 СОП - ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА БРОЙЛЕРИ ПРИ ПОВИШЕНА ГЪСТОТА Д0 39 КГ. /М2

03 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ, ПО РЕШЕНИЕ 2013/188ЕС, ОТНОСНО МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА  ТРАНСПОРТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ 1/2005/ЕС, СОП -ЗХОЖ- 03, ВЕРСИЯ 01

04 СОП - ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД  И ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ И ИЗНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ

05 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ДВИЖЕНИЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (ДО 5 БР.) СЪГЛАСНОИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ  (ЕС) N576/2013 ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ N 998/2003, ВЛИЗАЩ В СИЛА ОТ 29.12. 2014Г.

06 СОП - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЖИВОТНИ В ОПИТИ

07 СОП - УКАЗАНИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ДАННИТЕ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ИИС НА БАБХ -ВЕТИС ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИТЕ СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

08 СОП - СЪХРАНЕНИЕ, ПРИЛАГАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ СИН ЕЗИК  НА ГОВЕДА И ОВЦЕ  ПРЕЗ 2015Г.

09 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ РЕГИСТРАЦИЯ И ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ

10 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПРИ ТРАНСПОРТ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) N I / 2005 , СОП-ЗХОЖ-10

11 СОП - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 165 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ (ЗВД) И РЕГЛАМЕНТ 1/2005, СОП-ЗХОЖ-11

12 СОП - ПРОЦЕДУРА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ, СОП - ЗХОЖ-12, ВЕРСИЯ 01

Заповед РД 11-1331/05.08.2015

Стандартна оперативна процедура за извършване на интрадермална туберкулинизация, отчитането й, определяне на говедата за диагностично клане и отразяване на резултатите в интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ

Заповед РД 11-80/16.01.2017