Заявления


Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство и/или търговия на фуражи по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 01/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на комбинирани фуражи, съдържащи фуражни добавки и/или премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 02/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 03/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 04/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство и/или търговия на фуражни добавки по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 05/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на превозвачи, транспортиращи фуражи по чл. 17б, ал. 2 от Закона за фуражите – Образец КФ - 06/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за регистрация на оператори, отдаващи складове за съхранение на фуражи под наем по чл. 16, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 07/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –търговия на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ – 08-версия 02/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за вписване в Списъка на регистрираните представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави (чл. 9 на Регламент (ЕО) № 183/2005 относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите и чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 109 за официалния контрол върху фуражите (Обн. ДВ. бр. 84/2006 г., посл. изм. и доп. бр. 20/2012 г.) – Образец КФ – 16, версия 02/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 09-версия 01/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –търговия на премикси, изготвени на основата на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 10-версия 01/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на фуражни добавки по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 11-версия 02/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност – производство на комбинирани фуражи по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 12-версия 01/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - обработка на сурово растително масло, производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини и на биодизел, както и смесване на мазнини по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите – Образец КФ - 13/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за вписване в регистрите по чл. 17, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.) на оператори във фуражния сектор, които използват странични животински продукти и/или производни продукти по чл. 23е, ал. 1 от Закона - Образец КФ - 14//Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност - производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или междинни продукти по чл. 55, ал. 1 от Закона за фуражите (ДВ, бр. 55/2006 г.) - Образец КФ - 15/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за вписване в Регистъра на одобрените представители от фуражния сектор, упражняващи дейност – внос на фуражи от трети държави - Образец КФ - 17-версия 02/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за издаване на ветеринарен сертификат - Образец КФ – 47-Версия 01

Заявление за одобрение на оператори във фуражния сектор, упражняващи дейност –деконтаминация или детоксикация на фуражи по чл. 18, ал. 1 от Закона за фуражите във връзка с чл. 20 от Регламент (ЕО) № 767/2009 – Образец КФ – 65/Утвърден със Заповед № РД 11-934/09.05.2017 г.

Заявление за издаване на сертификат за произход и свободна продажба и/или сертификат за добра производствена практика-Образец КФ-66, Утвърден със Заповед № РД 11-2520/29.11.2017 г.

Заявление за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” Образец КФ –68-Версия 01

Становище за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” - Образец КФ –69-Версия 01