Начало ПРОЦЕДУРИ-БАБХ Дирекция ,,Продукти за растителна защита, торове и контрол“ (ПРЗТК)

Дирекция ,,Продукти за растителна защита, торове и контрол“ (ПРЗТК)


Процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита с УИН №2694

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита

Формуляр В– Декларация за състава на продукта за растителна защита

Процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита за паралелна търговия с УИН №2274

Формуляр А - Заявление за разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита

Процедура за вписване на адюванти в електроният регистър на БАБХ с УИН №2698

Процедура за издаване на сертификат за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

Заявление за издаване на сертификат за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба по чл. 83 от Закона за защита на растенията

Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата , биологично активни вещества и хранителни субстрати

Заявление за регистрация на торове

Заявление за промяна в регистрацията на торове

Заявление на промяна в обстоятелствата, свързани с регистрация на торове, подобрители на почвата , биологично активни вещества и хранителни субстрати и издадено Удостоверение по чл. 133, ал1 от Закона за защита на растенията

Процедура за контрол върху употребата на продукти за растителна защита от земеделски стопанин, Приложение № 16 към Заповед № РД 11-95/21.03.2011 г. изменена със Заповед № РД 11-249/08.02.2018 г.

Доклад от проверка на земеделски стопанин

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие - СОП - ПРЗТК, версия 05, Приложение № 1 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Процедура за контрол на земеделски стопанства за спазване на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 1, ЗИУ 10) при проверките за кръстосано съответствие – СОП – ПРЗТК, версия 05, Приложение № 1 към Заповед № РД 11-1664/12.09.2016 г.

Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Доклад за проверка на място Кръстосано съответствие Приложение № 2 към Заповед № РД 11-64/10.01.2018 г.

Заповед № РД 11-676/18.04.2018 г. за изменение и допълнение на Заповед № 11-64/10.01.2018 г.

Процедура за контрол върху съхранение и транспорт на неодобрени активни вещества и неразрешени продукти за растителна защита на територията на Р България

Уведомление за износ на неразрешен продукт за растителна защита

Уведомление за производство на неразрешен продукт за растителна защита

Процедура за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Заявления за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита

Процедура за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

Заявления за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита

Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата , биологично активни вещества и хранителни субстрати

Таблица за изчисляване «Необходим капацитет на съоръженията за съхранение на оборски тор без разделяне на фракции, по видове животни» - Приложение № 3 и Таблица за изчисляване «Необходим капацитет на съоръженията за съхранение на оборски тор с разделяне на фракции, по видове животни» - Приложение № 4 към заповедта

Процедура за издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане.

Процедура за установяване на причините за подмор на пчели и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството

Процедура за удължаване срока на годност на продукти за растителна защита.

Заявление за удължаване срока на годност на продукт за растителна защита

Процедура за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ.