Процедури


Информация за изпълнен договор № 135/30.10.2014 г. по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.” по обособена позиция № 15 „ELISA кит за откриване на антитела срещу вируса на беса - 3000 дози“

Информация за изпълнен договор № 135/30.10.2014 г. по обществена поръчка с предмет: “Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.” по обособена позиция № 25 „Набор за диагностика на Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните чрез метода имуноблот – 64 дози“

Информация изх. № 3719-Ю за изпълнението на Договор № 117 от 11.09.2014 г.

Информация с изх. № 679-Ю/01.02.2016г. за изпълнението на договор № 112/22.08.2014г., скючен между БАБХ и "Лабор Диагностик" ДЗЗД, сключен след проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на диагностикуми и консумативи за диагностициране на болестта "син език" в Република България", включваща 3 /три/ обособени позиуции;

Информация с изх. № 680-Ю/01.02.2016г. за изпълнението на договор № 27/29.05.2012г., сключен между БАБХ и Консорциум "Биовета Еър", след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и прилагане на жива клетъчно-културна ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс вурху територията, определена за орална ваксинация на лисиците".

Информация с изх. № 545-Ю/28.01.2016г. за изпълнението на договор № 103/08.08.2014г., сключен между БАБХ и "Т.Е.А.М." ООД, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК", включваща 12 (дванадесет) обособени позиции.

Информация за върната оригинална банкова гаранция за изпълнение по Договор № 103/08.08.2014г., сключен между БАБХ и "Т.Е.А.М." ООД, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК", включваща 12 (дванадесет) обособени позиции.

Информация с изх. № 547-Ю/28.01.2016г. за изпълнението на договор № 102/08.08.2014г., сключен между БАБХ и "АСМ-2" ЕООД, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК", включваща 12 (дванадесет) обособени позиции.

Информация с изх. № 548-Ю/28.01.2016г. за изпълнението на договор № 106/08.08.2014г., сключен между БАБХ и "ФОТ" ООД, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК", включваща 12 (дванадесет) обособени позиции.

Информация за изпълнен договор № 30 от 22.04.2014 г. , сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОСТАВКА И ПРИЛАГАНЕ НА ЖИВА КЛЕТЪЧНО-КУЛТУРАЛНА ВАКСИНА ЗА ОРАЛНА ВАКСИНАЦИЯ НА ЛИСИЦИ СРЕЩУ БЯС ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ОРАЛНА ВАКСИНАЦИЯ НА ЛИСИЦИТЕ за 2014 г.“

Информация с изх. № 7534-Ю от 03.12.2015г., за изпълнението на договор за обществена поръчка № 17 от 17.06.2013 г., с предмет: „Застраховка „Каско” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР“

Информация с изх. № 7535-Ю от 03.12.2015г., за изпълнението на договор за обществена поръчка № 18 от 17.06.2015г., с предмет: „Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост, предоставени за управление на  БАБХ и ЦОР“

Информация с изх. № 7535-Ю от 03.12.2015г., за изпълнението на договор за обществена поръчка № 19 от 28.06.2015г., с предмет: „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на МПС-та, собственост на БАБХ и ЦОР“

Информация за изпълнен договор № 11 от 24.02.2012 г. , сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доработка и развитие на съществуващата информационна система ВетИС, чрез добавяне на нови функционалности, които да отговарят на повишения обхват на контрол на новосъздадената Българска агенция по безопасност на храните”

  Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 78 от 10.07.2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 79 от 10.07.2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 80, чл. 1, ал. 1, б. „а“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 80, чл. 1, ал. 1, б. „б“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 80, чл. 1, ал. 1, б. „в“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 80, чл. 1, ал. 1, б. „г“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на договор № 81

Информация за изпълнение на Договор № Д-82 от 2014 г. по общ.поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи" с номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 83, чл. 1, ал. 1, б. „а“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009
 

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 83, чл. 1, ал. 1, б. „б“ от 2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Информация за изпълнение на Договор за обществена поръчка № 79 от 10.07.2014 г., сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ с уникален номер в РОП 02378-2013-0009

Договор № 143/11.12.2014 г., сключен между БАБХ и "Лабимекс" ООД относно обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Информация с изх. № 134-Ю от 12.01.2016 г. за изпълнението на договор № 143 от 11.12.2014г., по обособена позиция № 1: "Химикали със степен на чистота "чисти за анализ" и за "GC/HPLC анализи", сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

<a data-cke-saved-href="/userfiles/files/OP/proceduri/%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D1%85.%E2%84%96141-%D0%AE%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2016%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%20143-2%20%D0%BE%D1%82%2011.12.2014%D0%B3.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%202%20%20" href="/userfiles/files/OP/proceduri/%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D1%85.%E2%84%96141-%D0%AE%20%D0%BE%D1%82%2012.01.2016%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%20143-2%20%D0%BE%D1%82%2011.12.2014%D0%B3.%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%E2%84%96%202%20%20" %d0%9e%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%20%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%20%d0%b8%20%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf"="">Информация с изх.№ 141-Ю от 12.01.2016г. за изпълнението на договор № 143-2/11.12.2014г. по обособена позиция № 2 "Органични разтворители и киселини", сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Информация с изх. № 170-Ю от 13.01.2016г. за изпълнението на договор № 143-3 от 11.12.2014г. по обособена позиция № 3 „Резервни консумативи за налични апарати“, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Информация с изх. № 171-Ю от 13.01.2016г. за изпълнението на договор № 143-6 от 11.12.2014г. по обособена позиция № 6 "Сертифицирани сравнителни материали", сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Информация с изх.№ 172-Ю от 13.01.2016г. за изпълнението на договор № 143-7 от 11.12.2014г. по обособена позиция № 7 „Референтни материали“, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Договор № 145/12.12.2014 г., сключен между БАБХ и "Кем Ас Инженеринг" ООД относно обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

Информация с изх. № 173-Ю от 13.01.2016г. за изпълнението на договор № 145-4 от 12.12.2014г. по обособена позиция № 4 „Резервни консумативи за налични апарати“, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ЦЛХИК“, включваща 7 (седем) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Химикали със степен на чистота „чисти за анализ“ и „ за GC/HPLC анализи“;
Обособена позиция № 2: „Органични разтворители и киселини“;
Обособена позиция № 3: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 4: „Резервни консумативи за налични апарати“;
Обособена позиция № 5: „Картриджи за пробоподготовка“;
Обособена позиция № 6: „Сертифицирани сравнителни материали“;
Обособена позиция № 7: „Референтни материали“.

 

Решение за прекратяване на Обособена позиция № 24 „Доставка на набор за инвитро диагностика на спонгиформна енцефолопания по говеда и скрейпи при овце и кози” от обществена поръчка с предмет: „Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.”, включваща 43 /четиридесет и три/ обособени позиции“

Отговор на въпрос относно открита процедура по ЗОП : „Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.”, включваща 43 /четиридесет и три/ обособени позиции“

Обява относно отваряне на ценови оферти на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Информация за изпълнението на договор № 124, чл. 1, ал. 1, б. „а“ от 29.09.2014 г. по обособена позиция № 1

Информация за изпълнението на договор № 124, чл. 1, ал. 1, б. „б“ от 29.09.2014 г. по обособена позиция № 3 

Информация за изпълнението на договор № 124, чл. 1, ал. 1, б. „в“ от 29.09.2014 г. по обособена позиция № 4

Информация за изпълнението на договор № 126 от 01.10.2014 г. по обособена позиция № 2

Информация за изпълнението на договор № 133, чл. 1, ал. 1, б. „а“ от 24.10.2014 г. по обособена позиция № 19 

Информация за изпълнението на договор № 133, чл. 1, ал. 1, б. „б“ от 24.10.2014 г.  по обособена позиция № 21

 Документация за провеждане на „открита процедура“ по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет :  „Доставка и прилагане на ваксина за орална ваксинация на лисиците срещу бяс през 2015 – 2017 г.”.

          Връзка към обявлението в АОП

          Връзка към решението   в АОП

Решение за промяна на обявлението и документацията за участие в „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка и прилагане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс през 2015 - 2017 г.“.    

Връзка към решението   в АОП 

Отговор на въпрос от 07-08-2014 г.

Разяснение по Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и прилагане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс през 2015 – 2017 г.“

Решение № РД11-1442 от 28.08.2014г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и прилагане на ваксина за орална ваксинация на лисици срещу бяс за 2015-2017г.“

 Документация за провеждане на „открита процедура“ по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет :  „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на БАБХ

Връзка към обявлението в АОП

            Връзка към решението   в АОП

Решение № РД11-1441 от 28.08.2014г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните“

 Документация за провеждане на „открита процедура“ по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет :  „Техническо обслужване и ремонтни дейности, включително доставка и монтаж на резервни части за автомобилите, собственост на Българската агенция по безопасност на храните”

          Връзка към обявлението в АОП

          Връзка към решението   в АОП

 

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  предмет: Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход. Доставка на необходимите софтуерни лицензи и хардуер за изградената информационна система.

Информация с изх. № 766-Ю/04.02.2016г. за изпълнението на договор № 139/17.11.2014г., сключен между БАБХ и "Бул Ес Ай" ООД;

 Документация за провеждане на „открита процедура“ по възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет : „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на на Българска агенция по безопасност на храните”

Връзка към обявата в АОП: - решениеобявление.

Отговор на въпрос по повод публикацията на документация за провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет :  „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Българска агенция по безопастност на храните”.

Протокол от заседание на комисия разглеждаща офертите по поръчка с предмет: „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”

Обява за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници, подали предложения за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на куриерски и универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните”

Протокол №3/03-12-2014 г.

Решение № РД11-1977/10-12-2014

 Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните“

 Протокол от 31-07-2014 г. по обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните“

 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:  „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на Българската агенция по безопасност на храните

 Заповед за промяна в документацията и обявлението за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за печатащи устройства и офис техника за нуждите на БАБХ.      
            (Връзка към публикацията в АОП.)

Заповед № РД 11-730 от 29.05.2014 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни и странични животински продукти, добити при клане на животни, отглеждани в обекти само за лични нужди“, по позиции, както следва:

Позиция I – обхваща обслужването на територията на 18 административни области – Шумен, Сили