Начало За нас Ръководство Д-р Петя Петкова, д.в.м.

Д-р Петя Петкова, д.в.м.


 
Д-р Петя Петкова, д.в.м. - Заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните с ресори: Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Европейска координация, международно сътрудничество и проекти" при ЦУ на БАБХ; дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните, ветеринарномедицинските продукти и фуражите; дирекция „Информационни технологии и информационни системи“ при ЦУ на БАБХ.
 
 
Д-р Петя Петкова е родена на 15.06.1982 г. в гр. Стара Загора. През 2006 г. е завършила висше образование във Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет гр. Ст. Загора с отличен успех и придобита образователно – квалификационна степен „магистър“, специалност ветеринарна медицина. По време на следването в продължение един семестър е била на редовно обучение в Университета по ветеринарна медицина в гр. Гисен, Германия. За периода 2006-2008 г. е завършила  е следдипломна специализация по заразни болести по животните. През 2011 г. завършва втора магистратура “Ветеринарна администрация” в Тракийския университет, гр. Ст. Загора. През 2015 г. е зачислена като докторант в самостоятелна форма на обучение към научна секция “Екзотични и особено опасни инфекции към” Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “проф. д-р Г. Павлов”, гр. София. През 2016 г. успешно защитава докторантура и придобива на образователна и научна степен “доктор” с тема: “Епизоотологичен надзор, оценка и модел за управление на риска от проникване и разпространение на Африканската чума по свинете в Р. България”.
 
В периода 2004-2006 г. работи в клиника за дребни животни. От 2006 г. е служител на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съответно от младши до главен експерт . След като НВМС беше преструктурирана в Българска агенция по безопасност на храните, д-р Петкова е назначена за началник отдел „Хуманно отношение към животните“ в дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”.
 
Има специализации в чужбина – Германия, Холандия, Австрия, Кения, Чехия и други.
 
Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.
 
 
 
E-mail: p_petkova@bfsa.bg
Тел. 02/915 98 30
Адрес: БАБХ, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А