Начало Проекти по ОПАК

Проекти по ОПАК


Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход

 

Проект "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол"

 

ОПАК

Приоритетна ос:

ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет    3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06

Наименование: “Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър”

Регистрационен № на проекта:

№ 14-32-10 от 23.05.2014 г.

Регистрационен № на договора:

№ 14-32-10 от 01.09.2014 г.

Продължителност на проекта: 12 месеца

100% безвъзмездна помощ за БАБХ

Обща цел:          Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър.

Целеви групи:  Администрацията на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

ОПАК

Приоритетна ос:

ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет    3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”

Бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06

Наименование: “Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри”

Регистрационен № на проекта:

№ 14-32-9 от 23.05.2014 г.

Регистрационен № на договора:

№ 14-32-9 от 01.09.2014 г.

Продължителност на проекта: 12 месеца

от 01.09.14 г. до 01.09.15г.

100% безвъзмездна помощ за БАБХ

Обща цел: Изграждане на националните електронни регистри за храни от животински произход, храни от неживотински произход и на предприятията за странични животински продукти. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработените регистри.

Целеви групи:

1.       Администрацията на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

2.       Бизнес операторите, както и всички държавни администрации, които имат нужда от достъп до регистрите, поддържани от БАБХ

 

 

ОПАК

Приоритетна ос ІІІ  : „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет    3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-09

 

Наименование: „Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и  публичен достъп до електронните регистри на БАБХ“

Регистрационен № на проекта:

А13-31-3/20.01.2014г.

Регистрационен № на договора:

№ А13-31-3/12.06.2014 г.

Продължителност на проекта: 18 месеца

от 12.06.14 г. до 31.10.15г.

100% безвъзмездна помощ за БАБХ

Обща цел:          Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни с тези регистри.

Целеви групи:

1.       Администрация на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

2.       Държавен фонд „Земеделие”

3.       Граждани и бизнес (браншови организации)

 

 

ОПАК

Приоритетна ос ІІІ  : „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет    3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08

Наименование: „Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход“

Регистрационен № на проекта:

Вх.№  13-31-9 от 19.11.2013г.

Регистрационен № на договора:

13-31-9/04.04.2014 г.

Продълж. на проекта: 18 месеца

от 04.04.14 г. до 04.10.15г.

100% безвъзмездна помощ за БАБХ

Обща цел:          Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход.

Целеви) групи:

1.       Администрация на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

2.       Администрация на Агенция „Митници“;

 

 

ОПАК

Приоритетна ос ІІ : „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет  2.2.: „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13

Наименование : "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол"

Регистр. № на проекта:

А13-22-34/ 25.11.2013 г.

Регистр. № на договора:

№ 13-22-34/09.05.2014г.

Продълж. на проекта: 9 месеца

от 09.05.14 г. до 09.02.15г.

100% безвъзмездна помощ за БАБХ

Обща цел: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на служебните задължения в областта на фитосанитарния контрол (здраве на растенията).

Целеви групи:  Ръководители на дирекции и експерти от отдел ФСК в ЦУ на БАБХ, ЦЛКР и фитосанитарни инспектори от 28 ОДБХ.

Закриваща конференция по проект А13-22-34

Публикация

Презентация

Снимки