Закони


Закон за Българската агенция по безопасност на храните (Обн., ДВ, бр. 8 от 25.01.2011 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за управление на агрохранителната верига (Oбн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Закон за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г. )

Закон за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., посл. изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 09.06.2020 г.)

Закон за защита на растенията (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., изм., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.).

Закон за защита на животните (Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.,  посл. изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за животновъдството (Обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., посл. изм. бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за фуражите (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., посл. доп., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 96 от 28.11.2006 г., посл. изм. бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

ЗАКОН за генетично модифицирани организми.