Начало За бизнеса Фуражи Полезна информация за операторите в сектор "Фуражи"

Полезна информация за операторите в сектор "Фуражи"


 ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗНОСА НА ЦАРЕВИЧНО ЗЪРНО ОТ Р.БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)

 ПРОТОКОЛ ЗА ФИТОСАНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗНОС НА ЛЮЦЕРНА ОТ Р.БЪЛГАРИЯ ЗА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА (КНР)

 Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят царевица за фураж от Република България за Китайската Народна Република

 Информация за изискванията към операторите във фуражния сектор, които желаят да изнасят люцерна за фураж от Република България за Китайската Народна Република

 Заявление за включване в регистъра на одобрените предприятия за износ на люцерна за Китайската Народна Република

Списък на одобрените предприятия за износ на люцерна за Китайската Народна Република/ Register of approved establishments for export of the alfalfa to the people"s republic of China

 Заявление за включване в регистъра на одобрените предприятия за износ на царевица за фураж за Китайската Народна Република
Списък на одобрените представители за износ на царевица за Китайската Народна Република/List of approved establishments export of the maize to the people s republic of China, актуален към 31.05.2016 г.

Информация за изискванията към първичните производители на млякото като фураж, във връзка с изменението на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и със схемите за обвързана подкрепа по директните плащания.

 Информация за видовете дейности, които подлежат на регистрация и одобрение по Закона за фуражите

 Използване на продукти от животински произход при хранене на животни, отглеждани за производство на храни и животни, които не се отглеждат за производство на храни (домашни любимци и животни с ценна кожа). Прилагане на фуражната забрана

 Връзка между определението на термина "пускане на пазара" на фуражи и интегриран договор за отглеждане на животни

 Прилагане на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи, по отношение употребата на някои твърдения, включително и медицински символи

 Етикетиране и контрол на фуражни добавки при несъответствие между добавено количество фуражни добавки в комбинираните фуражи и установеното количество на добавката получено при анализа

 Хармонизирано прилагане на Регламент (ЕС) № 225/2012 от всички държави – членки на Европейския съюз

Условия за внос на фуражи, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО) в Руската федерация

„Официален контрол на фуражни добавки, като например треонин, за които в индивидуалното разрешително има списък от микроорганизми, от които се произвеждат и фуражната добавка не трябва да съдържа остатъци от тези микроорганизми“

Информация за Европейски наръчник за добри практики за промишленото производство на безопасни фуражни суровини, разработен от Европейските секторни браншови организации за производство на фуражни суровини в сътрудничество с Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC).

Преводът на езиците на ЕС, включително и на български език на Европейския наръчник за добри практики за промишленото производство на безопасни фуражни суровини, разработен от Европейските секторни браншови организации за производство на фуражни суровини в сътрудничество с Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC) и документите към тях са налични:
на интернет страницата на Европейската комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm
и на интернет страницата на Европейския кодекс за безопасност на фуражните суровини (EFISC):
http://www.efisc.eu/