Начало За нас Структура Дирекция "Финансово-стопанска дейност"

Дирекция "Финансово-стопанска дейност"


Дирекцията разработва обобщен проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията по Единна бюджетна класификация (ЕБК) и по програми, разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове по бюджетната политика. Участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в агенцията,организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя предложения за корекции в бюджета на агенцията. Организира и осъществява счетоводната отчетност по ЕБК и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти. Съставя отчети за касово изпълнение на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период и изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на агенцията.

Организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на ЦУ на агенцията, ремонта и поддръжката им. Организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на агенцията, включващи системата за предварителен контрол и системата за двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства. Организира и извършва годишните инвентаризации в ЦУ на агенцията по ред и в срокове, определени в нормативните актове. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на ЦУ на агенцията, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на агенцията, изготвя и съхранява ведомостите за работни заплати на служителите в ЦУ на БАБХ и извършва плащанията по тях.

Методически ръководи и контролира областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури на агенцията по отношение на политиката за работа с човешките ресурси, съгласува длъжностните характеристики на служителите в агенцията, изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекциите в ЦУ на БАБХ и изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията.

Изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията.

Повече информация за работата на дирекцията може да намерите тук.

Бюджет на БАБХ за 2018 г.

Годишен отчет на БАБХ за 2017 г.

 

Директор:  Севделина Чепелова