Начало Антимикробна резистентност

Антимикробна резистентност


 

Антимикробната резистентност (АМР) е предизвикателство към човечеството, засягащо пряко здравето на човека и животните. Антимикробните средства дадоха начало на нова ера в здравеопазването. Причините за появата на микробна устойчивост са многобройни, породени от обективни и субективни обстоятелства. Лишаването на човечеството от това безспорно цивилизационно постижение би имало огромни отрицателни последствия за общественото здраве. Световната здравна организация (СЗО), Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), Световната организация по здравеопазване на животните (ОИЕ), Европейският парламент и Европейската комисия отчитат, че АМР се превръща във все по-голям световен здравен проблем при хората и животните, който ограничава или свежда до минимум възможностите за ефикасно лечение. В резултат на извършени проучвания в глобален мащаб се констатира, че изграждането на АМР е причина за понижаване качеството на живот и поражда значителни икономически последици, изразяващи се в повишаване на разходите за здравеопазване и загуби по отношение на производителността.

Борбата с АМР изисква комплексен подход, който да обедини всички заинтересовани страни с цел постигане на ефективно намаляване и ограничаване на появата и разпространението на  резистентност, чрез трайно и устойчиво намаляване на общия обема на използваните антимикробни средства в животновъдството и запазване ефективноста на антибиотиците за лечение на инфекции при хората.

 

Набелязването на конкретни мерки и действия в различни направления (законодателство, образование, контрол, регулирана и компетентна употреба, научни изследвания, информиране на обществото и заинтересованите страни) са ключът за решаване на проблема.

 

Национално изследване АМР

Моля, участвайте в Национално проучване за спазване на основни правила и принципи в случаите, когато е необходимо да се употребяват антимикробни средства за опазване на здравето на животните и за хуманно отношение към тях, като ни изпратите попълнена приложената анкета. Благодарим Ви !

 

Информационен лист (Анкета)

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

 

Експертен съвет по Антимикробна резистентност

 

План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност

 

Заключения на Съвета от 22 юни 2012 година относно влиянието на антимикробната резистентност в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор — аспект „Едно здраве“

 

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно микробното предизвикателство — нарастващата опасност от антимикробна резистентност

 

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии

 

Насоки за разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина

 

Заключения на Съвета относно следващите стъпки в рамките на подход „Едно здраве“ за борба с антимикробната резистентност

 

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност

 

Насоки на ЕС за разумното използване на антимикробни средства в хуманната медицина

 

Европейско наблюдение на ветеринарното антимикробно потребление-/ESVAC/

 

Европейска агенция по лекарствата (EMA)- AMR – Антимикробната резистентност във ветеринарната медицина

 

Национални планове и стратегии АМР

https://ec.europa.eu/health/amr/national_action_plans_strategies_en

 

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA)- AMR

 

Световна организация за здраве на животните  OIE – AMR

 

Световната здравна организация/СЗО/ WHO – AMR

 

Организацията по прехрана и земеделие /ФАО/ FAO – AMR

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/

http://www.fao.org/3/a-i5996e.pdf

 

Антимикробна резистентност и безопасност на храните

 

Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми

 

Практическо ръководство за биологична сигурност за производство и търговия с домашни птици

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/840 на Комисията от 5 юни 2018 година за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите.

 

Устойчивост към антибиотици: Европейският парламент иска мерки за намаляване на рисковете

 

Антимикробна резистентност в Европа - устойчивост на Salmonella, Е. coli и Campylobacter

 

Обобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност в зоонозни и индикаторни бактерии при хора, животни и в храни през 2016 г.

Данни за микробната резистестентност на изолати от ферми, храни и фуражи за периода 2012-2016 година

Отчет за изпълнението на "Националната програма за контрол на антимикробната резистентност на причинителите на зоонози през 2012 година"