Начало За нас Структура Дирекция "Растителна защита и контрол"

Дирекция "Растителна защита и контрол"


Методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита, качеството на пресните плодове и зеленчуци и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита. Нейна задача е изготвянето на методически указания и инструкции, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство. Тя организира, ръководи и контролира мероприятията по ограничаване и ликвидиране на огнища от карантинни вредители. Изготвя ежегодни доклади за резултатите от проведените мониторингови програми по изпълнение на контролни директиви и решения на Европейската комисия за предприемане на извънредни спешни мерки.

Дирекцията участва в Постоянния комитет по растително здраве към Европейската комисия, в работни групи по растително здраве при Съвета и в други международни мероприятия. Участва в изготвянето на Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и растително здраве (ЕМНКП), предоставя данни за докладване на изпълнението му и контролира изпълнението му в частта, свързана с функциите й. Нейна задача е да извършва проверки на областните дирекции по безопасност на храните относно извършвания фитосанитарен контрол. Осъществява обмен на информация и анализ чрез системата за бързо оповестяване за установени огнища от карантинни вредители в страната, задържани такива пратки от внос или пратки с установена зараза при движението им между държавите членки (EUROPHYT).

Дирекцията организира, ръководи и координира контрола за съответствие на обявеното качество на пресните плодове и зеленчуци с нормативно установените изисквания за качеството. Поддържа национален регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци и система за извършване на анализ и оценка на риска. Организира дейностите по наблюдение върху развитието на икономически важни вредители при основни земеделски култури. Прави предложения до изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на масова проява на вредители. Изготвя списъка на икономически важните вредители по стратегически земеделски култури, както и списъка на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в страната. Дирекцията организира система за превенция, контрол и управление при възникване на биологични бедствия - масова поява на вредители, огнища от карантинни вредители.

Дирекцията методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита относно продуктите за растителна защита и торовете.

Занимава се с администриране и координиране разрешаването на продукти за растителна защита за пускане на пазара и употреба. Организира, извършва и прави предложения за възлагане на експертни оценки съгласно Закона за защита на растенията. Съхранява досиетата на заявените за разрешаване и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита. Дейността  на дирекцията е свързана с администриране, координиране и контролиране извършването на изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел.

Дирекцията организира, ръководи и контролира провеждането на биологично изпитване за ефикасност и за остатъчни количества на продуктите за растителна защита в базите на БАБХ и в одобрените бази на физически и юридически лица съгласно принципите на Добрата експериментална практика. Звеното прави оценка на съответствието на продуктите за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването. Изготвя и актуализира списъците на: активните вещества съгласно Закона за защита на растенията и на разрешените за пускане на пазара и в употреба продукти за растителна защита и регистрираните торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати. Методически ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при планиране и осъществяване контрола на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирани организми, съобразно компетентността й.

Участва в Експертната комисия по регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и подпомага дейността й. Занимава се с ръководството и координацията на дейността на областните дирекции по безопасност на храните при осъществяване на контрола върху пускането на пазара, търговията и употребата на продуктите за растителна защита и торовете. Съхранява документацията и изготвя разрешенията за търговия с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги. Води регистри на издадените разрешения за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита, преопаковане на продукти за растителна защита и специализирани растителнозащитни услуги и на заявените за разрешаване продукти за растителна защита. Друга нейна задача е да ръководи контролната дейност върху употребата на продукти за растителна защита за спазване принципите на Добрата растителнозащитна практика и при интегрираното производство.

Дирекцията осъществява взаимодействие с други контролни органи, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й. Ръководи, организира и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните при планиране и осъществяване контрола при пускането на пазара на генетично модифицирани висши растения без техните семена и посадъчен материал.

Директор: Лазар Чавдаров

Повече информация ТУК