Отдел "Одит на официалния контрол"


Годишна програма за вътрешни одити на БАБХ, съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2016 г.

 

 

 

 

Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2015 г.

 

 

  Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2011г.

 

 Петгодишна програма за вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК 2012-2014г.

 

 Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от директива 2000/29/ЕК


Методика за оценка на риска, в която да се съдържат следните документи:

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Методика за оценка на риска, версия 02, приложение 2

 Образци на документи