Отдел "Одит на официалния контрол"


Тригодишна програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004 за периода 2018 – 2020 г. одобрена със заповед № РД 11-172/24.01.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Заповед № РД 11-172/24.01.2018 г. за одобрение на „Тригодишна програма за извършване на одити на официалния контрол в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004 за периода 2018 – 2020 г.“

Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на  Регламент (ЕО) №882/2004, версия 09“ одобрена със заповед № РД 11-155/22.01.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

Заповед № РД 11-155/22.01.2018 г. за одобрение на „Процедура за вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4, п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, версия 09“

Приложение № 1 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.(списък на одиторите)

Приложение № 2 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 3 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 4 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 5 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 6 от ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ В БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004, одобрена със Заповед № РД 11- 155/ 22.01.2018 г.

Приложение № 7 на Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ съгласно чл. 4 п. 6 на Регламент (ЕО) №882/2004, одобрена със Заповед №РД 11-155/22.01.2018 г.

Годишна програма за вътрешни одити на БАБХ, съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2016 г.

 

 

 

 

Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2015 г.

 

 

  Годишна програма за вътрешни одити в БАБХ,съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК за 2011г.

 

 Петгодишна програма за вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (EО) №882/2004г. и чл. 21 от Директива 2000/29/ЕК 2012-2014г.

 

 Процедура за извършване на вътрешни одити в БАБХ, съгласно чл. 4, т. 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 21 от директива 2000/29/ЕК


Методика за оценка на риска, в която да се съдържат следните документи:

Заповед РД № 11-225/09.02.2015 г.

Методика за оценка на риска, версия 02, приложение 2

 Образци на документи