Начало За нас Структура Дирекция "Растителна защита и контрол" Фитосанитарно състояние на земеделските култури Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.05.2014 г.

Информация за фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.05.2014 г.


 

ИНФОРМАЦИЯ
 

ЗА ФИТОСАНИТАРНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

 

 

към 01.05.2014 г.

Месец април, като един типичен пролетен месец се характеризираше с типичните за него чести и резки промени на времето. Агро-метеорологичните условия се определяха от температури под и около климатичните норми за месеца.

Падналите валежи през второто и третото десетдневие на април рязко увеличиха почвените влагозапаси в еднометровия почвен слой и на много места те достигнаха нива близки до ППВ (пределна полска влагоемност). В част от Западна България сумата от валежите надвиши 80-100 л/ кв.м. (Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, София). Дъждовете възпрепятства сеитбата на слънчогледа, която все още не е приключила и създадоха благоприятни условия за развитието на икономически важните болести по трайните насаждения.

Развитието на земеделските култури протече с умерени темпове. При есенниците в края на месеца се протичаше преход от фенофаза „вретенене” към фенофаза „изклъсяване”, като в южните райони на страната при пшеницата и ечемика се наблюдаваше фенофаза „изклъсяване”.

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Фенофаза:    Пшеница - „вретенене”- „начало изкласяване”

Ечемик    - „вретенене”- „1/4 поява на класа” Подхранени са общо 1 167,78 хил. дка (89,3% от общата посевна площ), от тях:

пшеница – 9 968,47 хил.дка (90,02% от посевната площ на пшеницата);

ечемик    – 1 679,31 хил.дка (85,16% от посевната площ на ечемика). Контрол на плевелите: Третирани с хербициди са общо 8871,410 хил. дка (68 % от общата посевна площ),

от тях:

пшеница – 7 534,095 хил.дка (68,04% от посевната площ на пшеницата);

ечемик    – 1 337,315 хил.дка (67,82% от посевната площ на ечемика); Вредна житна дървеница

Променливото, хладно и дъждовно време през втората декада на месец април наруши дружната миграция на възрастните индивиди в посевите с пшеница. Към края на месеца се наблюдаваше масова миграция и вредна дейност във всички области на страната. Отчетената плътност на възрастните до момента е под ПИВ. В районите на Велико Търново, Кърджали, Шумен и Ямбол през последната декада на месец април е констатирано начало на яйцеснасяне. Масово яйцеснасяне се очаква около средата на месец май.

1

 

Третирания срещу възрастните са извършени на 230,9 хил.дка в областите Бургас, Добрич, Ловеч и Шумен. Продължават наблюденията върху популационната плътност и вредната дейност на възрастните. През месец май ще се проследи началото на излюпване и вредна дейност на ларвите.

Обикновена житна пиявица

В посевите с пшеница в цялата страна се наблюдава вредна дейност от възрастните екземпляри, яйцеснасяне и начало на излюпване на ларвите. В област Ямбол е констатирано нападение от ларвите над ПИВ 2-3 бр. ларви/стъбло.

Третиране срещу възрастното е извършено на площ от 141,6 хил. дка в областите Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Търговище, Шумен и Ямбол. През месец май ще се проследи масовото излюпване и вредна дейност на ларвите.

Листни въшки

Констатирана е плътност и вредоносна дейност на неприятеля над ПИВ в област Бургас. Нападнати са 123 хил.дка, а са третирани 103 хил. дка.

Септориози

При обследванията, масови прояви от патогените са констатирани през втората и третата декада на месец април. Наблюдават се, от единични петна по листата до слаба и средна степен на нападение при пшеница в областите: Благоевград, Велико Търново, Враца, Кюстендил, Монтана, Плевен,Сливен. В района на Видин, Перник и Търговище на отделни площи е отчетено силна степена на нападение. Нападнати – 515 хил.дка, третирани - 932,14 хил. дка пшеница.

Брашнеста мана

В повечето области на страната се наблюдават от единични петна по листата до слаба степен на нападение при пшеницата. Средна до силна степен на нападение е констатирано в районите на Видин, Търговище и Ямбол.

Към момента в страната са нападнати 641,3 хил.дка пшеница, а третирани срещу брашнеста мана са 3 287 хил. дка. На по-голяма част от третираните площи, фунгицидите са внесени много рано, съчетани с внасянето на вегетационните хербициди, преди да е установена поява и степен на нападение от патогена.

Кафява и жълта ръжда

В областите Бургас, Разград, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол са наблюдавани от единични петна по листата до средна степен на нападение при пшеницата в периода 20-25.04.2014 г. Третиране до края на месец април е извършено на площ от 178,3 хил. дка. Условията за поява и развитие на болестта са изключително благоприятни и през месец май трябва да се предприемат спешни мерки за ограничаване на патогена.

РАПИЦА

Фенофаза: „цъфтеж” - „образуване на шушулки” Подхранени площи 1 668, 5 хил. дка Пропаднали площи 1,2 хил. дка в област Ямбол

През пролетта вегетационни хербициди са приложени общо на 740,97 хил. дка маслодайна рапица (40,2% от засетите площи). Дела на използваните вегетационни хербициди се увеличава, поради увеличаване на площите заети с толерантни рапични хибриди, които позволяват едновременен контрол на житни и широколистни плевели, включително и трудните за контрол кръстоцветни видове.

Рапичен цветояд

Очакваната традиционно висока плътност на неприятеля, наложи предприемането на спешни действия за уведомяване на земеделските производители, областните служби „Земеделие” и кметовете на населени места, за извеждане на

2

 

контрола с вредителя преди цъфтежа на културата. Въпреки това в много области на страната се закъсня с провеждането на третиранията.

При обследванията нападнати площи с плътност до 6 бр. възрастни/растение са отчетени в областите Бургас, Варна, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Монтана, Пловдив, Русе, Стара Загора, Сливен и София. От 6 до 8 бр. възрастни/растение са установени в областите Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Разград, Перник и Ямбол. С началото на цъфтежа на рапицата в някой области (Враца, Добрич, Плевен и Търговище) плътността на неприятеля се повиши над 8 – 12 бр. възрастни/растение.

Пръскания срещу рапичния цветояд са проведени на 1 178,1 хил.дка (64% от засетите площи). Само в област Разград има площи с извършени двукратни и трикратни пръскания.

Рапичен стъблен скритохоботник

В някой от посевите в области Бургас, Пловдив, Разград, Търговище и Шумен плътността на неприятеля достигна около и над ПИВ (при ПИВ през пролетта при температура на въздуха 8-10° С - 2-4 възрастни/м?). В останалите области Варна, Враца, Монтана, Пловдив, Русе, Силистра и Перник популационната плътност е под регистрираният праг на вредност от единични екземпляри до 2 бр./кв.м.

Третирани срещу вредителя са 158,3 хил. дка.
Зелев шушулков хоботник

През месец април е констатирана поява на неприятеля в посевите. Много често зелевият шушулков хоботник се наблюдава в смесени популации с рапичният стъблен скритохоботник. Плътност над ПИВ е констатирана в районите на Велико Търново и Търговище. Третирани са 1,5 хил. дка в област Велико Търново.

Наблюдавани са единични петна от сухо стъблено гниене /фомоза/ по долните листа на растенията в областите Велико Търново, Видин, Монтана, Перник, Разград и Търговище. Динамичното и променливо време съпроводено с чести валежи, провокира земеделските производители в областите Враца и Велико Търново да извършат предпазно пръскане срещу бяло гниене /скеротиниоза/, въпреки че в страната все още няма натрупан инфекциозен потенциал и болестта не е наблюдавана. Третирания срещу двата патогена се извършени на 88,8 хил. дка.

ПРОЛЕТНИОКОПНИКУЛТУРИ

Фенофаза:    царевица и слънчоглед - „сеитба”- „масово поникване”

Посевна площ:

царевица       - 1 095, 260 хил.дка

слънчоглед    - 2 780,213 хил.дка

Продължава сеитбата на царевицата и слънчогледа, както и внасянето на почвени хербициди и торове. При царевицата са приложени почвени хербициди на 617,525 хил.дка (56,38 % от посевната площ). Наторени с азот съдържащи и комбинирани торове - 661,575 хил. дек.

Върху засетите площи със слънчоглед, са внесени почвени хербициди на 1354,694 хил.дка (49% от посевната площ). Предсеитбено торене с амониева селитра и САС е извършено на 2056,109 хил. дка, наторени с фосфорни торове са 610,568 хил. дка, калиеви торове са внесени на 482,151 хил.дка. Сив царевичен хоботник

Неприятелят нанася най-сериозни повреди по време на поникване на слънчогледа и царевицата. Все още не е минала критичната фаза от развитието на пролетните култури и наблюденията продължават.

Начало на вредна дейност по слънчоглед е констатирано на 24.04.2014 г. в областите Пловдив, Разград и Враца в плътност от 0 до 1 бр./кв.м. Специално внимание

3

 

трябва да се обърне на площите, засети с нетретирани семена и към вегетационно третиране да се пристъпи при поява на възрастните, в плътност над ПИВ.

Начало на вредоносна дейност от полски щурци е констатирано през първата декада на месец април в новозасяти площи със слънчоглед в области Бургас, Пловдив и Сливен. Плътността на неприятеля е около ПИВ. Изведено и химично третиране на 2,1 хил. дка. в област Пловдив.

ТЮТЮН
Фенофаза: „кръстосване” - „начало на разсаждане”

Наблюдава се с 15 дни по-ранно разсаждане на тютюна в сравнетие с 2013 г., но честите валежи в края на месец април затрудниха разсаждането на прерасналата култура.

В област Кърджали е отчетена поява на единични екземпляри от тютюнев трипс по тютюневите растения в лехите, в районите на Враца и Пазарджик неприятеля е открит само по плевелна растителност.

Срещу черно кореново гниене е проведено 1 пръскане на 0,56 хил. дка в областите Враца, Кърджали и Пловдив. Във Враца е започнало второ пръскане на разсадните лехи, което още не е приключило.

КАРТОФИ

Фенофаза: „засаждане” - „образуване на странични разклонения”

На засадените в края на месец април площи с картофи, почвени хербициди са приложени на 27,5 хил.дка (39,3% от посевната площ).

Поява на възрастните на колорадският бръмбар е констатирана от втората деседневка на месец април в областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, София-област и Стара Загора. Начало на яйцеснасяне на неприятеля е установено в Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Третирани до момента срещу неприятеля са 0,6 хил. дка.

До края на месец април в областите Велико Търново, Кюстендил и Пазарджик на площи с установена плътност на телените червеи над 6-10 бр./кв.м. са внесени инсектициди. Третирани са 0,98 хил. дка.

От 22 април в района на Петрич по ранните картофи, намиращи се във фенофаза „начало на бутонизация” са отчетени първи патна по листата от картофена мана. Срещу патогена на 1,8 хил. дка са проведениот 1 до 2 третирания.

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Фенофази: През 2014 год. ситуацията е изключително разнообразна.

ябълки и круши - от „цъфтеж-край” – до „плод с големина на лешник”. Обикновена крушова листна бълха

Продължава намножаването на неприятеля. Начало на поява на възрастни от новото поколение е констатирана от 07.04.2014 година в област Благоевград, като констатираната плътност е над ПИВ. Вредят ларвите и нимфите. По отделената медена роса се заселват чернилни гъбички. Най-силно е отрицателното въздействие върху дърветата, в следствие пренасянето на микоплазма, запушваща проводящите съдове.

Наблюдава се масова поява и засилена вредоносна дейност от мъхнат бръмбар по ябълковите и крушови градини в област Стара Загора, Кюстендил и Пазарджик, като плътността е до 3-4 бр./100 цветни бутона. Третирани са 0,7 хил.дка.

През месеца е констатирано начало на поява и вредоносна дейност от зелена ябълкова листна въшка в области Благоевград, Варна и Враца. Плътност около ПИВ. Третираните площи срещу неприятеля са: Ябълки 12 хил. дка и круши 0,08 хил. дка.

4

 

Калифорнийска щитоносна въшка - констатирано е начало на летеж на мъжки индивиди по феромон от 29.03.2014 г. в област Пловдив.

Листозавивачки, листогризещи и педомерки

През първата декада на месец април е констатирана вредна дейност от неприятелите в района на Пловдив, Сливен и Кюстендил. Вредна дейност от гъсеници на гъботворка е установена на 14.04.2014 г. в област Видин. От миналата година гъботворката бележи подем в развитието си. Силните ветрове отвяват гъсеницата на километри от горските масиви. Химична борба се извършва на 0,5 хил.дка в област Видин.

Червен овощен акар

През периода се наблюдава начало на излюпване на зимни яйца на неприятеля в Пазарджик - 06.04.2014 г., в Кюстендил и Сливен 15-21.04.2014 г. В област Пловдив в масиви с доказана плътност е установена поява на първи възрастни индивиди от новото поколение на 17.04.2014 г. и начало на яйцеснасяне на 28.04.2014 г.

Кръгломиниращ молец

Начало на летеж на пеперуди от първо поколение на молеца е установено в област Пловдив – 30.03.2014 г. и област Пазарджик 08.04.2014 г. В област Видин и Бургас се наблюдава начало на летеж от 17.04.2014 г. Начало на яйцеснасяне е констатирано от 02.04.2014 г. в област Пловдив, 11.04.14 г. в Пазарджик и в периода 21-22.04.14 г. в Бургас и Видин. Висока популационна плътност в някои от наблюдаваните овощни градини - до 20-30 яйца на лист е констатирана в област Пазарджик. Хладното и дъждовно време удължи ембрионалното развитие на отложените яйца. Начало на излюпване се очаква през първите дни на месец май.

Ябълкова плодова оса

Начало на яйцеснасяне на неприятеля е констатирано от 12.04.14 г. в област Пловдив, в периода 18-23.04.14 г. в Кюстендил, Пазарджик и Стара Загора. Начало на излюпване се наблюдава от 20.04.14 г. в област Пловдив, 29.04.2014 г. в София град.

Ябълков плодов червей

Начало на какавидиране на презимували гъсеници на ябълковия плодов червей е установено в областите Пловдив - 03.04, Сливен - 16.04, Кюстендил - 16.04 и Бургас -24.04. Начало на летеж по феромон се наблюдава от 09-13.04.201409-13.04.201409-13.04.201409-13.04.2014 г. в областите Пловдив, Пазарджик, София град и Търговище, от 15-23.04.2014 г. в област Благоевград, а от 24.04.2014 г. в област Стара Загора.

Струпясване по ябълката

Първи петна от струпясване са установени в областите Варна, Силистра и Сливен в периода 17-22.04.2014 г. В периода 21-24.04.2014 г. поява по листата е констатирана и в областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Разград и Ямбол. Предвид благоприятните климатични условия се очаква масова проява на болестта по листата през първата половина на месец май. В зависимост от фенологичното развитие на културите в различните райони на страната се извършиха предцъфтежни и цъфтежни третирания срещу струпясването и брашнестата мана по ябълката, като в системата за борба се включиха контактни и системни фунгициди. Третирани са 33,7 хил. дка. ябълки и круши.

Брашнеста мана

Начало на поява на системната форма на болестта по ябълка е установена в периода 03-04.04.201403-04.04.201403-04.04.201403-04.04.2014 г. във Враца и Пазарджик, 14-16.04.2014 г. в области Плевен и Ямбол. Начало на поява на локална форма на брашнестата мана е констатирана в област Кюстендил от 22.04.2014 г.

Първи прояви на огнен пригор са установени в област Пловдив от 28.04.2014 г.

5

 

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ

Фенофаза:    Череши, вишни и сливи - „край на цъфтеж” – „образуване на завръз”

Праскови и кайсии – „нарастване на плода” Черешова муха

Начало на летеж на черешова муха е констатиран само в Пловдив от 24 април. Предстои определяне на моментите за контрол срещу неприятеля в цялата страна.

Вишнев (черешов) хоботник

Отчетена е масова поява на вишневия хоботник, но плътността му в черешопроизводителните райони е под ПИВ. Третиране е извършено на 5,9 хил.дка в Благоевград, Разград, Стара Загора и Търговище.

Мъхнат бръмбар

През последните години плътността и степента на нападение от мъхнат бръмбар по време на цъфтежа на овощните култури се увеличава. Преди цъфтежа на черешите срещу неприятеля са третирани 2,6 хил. дка насаждения в Кюстендил и Пловдив, където плътността е била над ПИВ. Силно нападение е отчетено и в Пазарджик до 10 % повредени цветове.

Листогризещи гъсеници

От листогризещите гъсеници в черешовите насаждения вредят различни видове листозавивачки и педомерки. Отчетена е масова поява, като плътността им е около и под ПИВ. Проведено е едно третиране на обща площ 6,3 хил.дка в Монтана, Пазарджик и Разград. Продължават третиранията срещу неприятелите. В Разград плътността на листогризещите гъсеници при сливи е около и над ПИВ, там е проведено едно третиране на обща площ 4,7 хил.дка.

До момента плътността на листните въшки е ниска, под ПИВ. Третиране срещу черна черешова листна въшка след цъфтежа на черешите е проведено на 0,5 хил. дка в Благоевград.

Плодови оси

Наред с черната сливова плодова оса в отделни насаждения вреди във висока плътност и жълтата сливова плодова оса. Отчетен е масов летеж, яйцеснасяне и излюпване на лъжегъсениците. Плътността на неприятеля е около и под ПИВ. Третиране срещу сливови плодови оси е проведено на 23,2 хил.дка, като в Търговище и Монтана са проведени две третирания, преди и след цъфтежа на сливите.

В повечето райони на страната, където има сливови насаждения, е отчетено начало на летеж на сливов плодов червей. До момента няма яйцеснасяне на неприятеля.

Разпълзяване на презимувалите ларви на сливовата щитоносна въшка е наблюдавано в Пловдив, Пазарджик. Третиране срещу неприятеля е проведено в Пловдив, където плътността е около и над ПИВ на площ 5, 3 хил. дка.

Плътността на анарзият а остава устойчиво висока - над ПИВ. Към края на месец април презимувалото поколение на неприятеля е в стадий какавидиране. Срещу презимувалите гъсеница са напръскани 36,8 хил.дка.

Ранно кафяво гниене

Повсеместните валежи и понижението на температурите по време на цъфтежа на черешите и вишните, създадоха условия за поява и развитие на ранното кафяво гниене по цветовете. Проявлението на болестта остана слабо до 5% нападнати цветове. Продължилото хладно и дъждовно време причини развитие на кафявото гниене и по клонките при череши и вишни до 3% повредени клонки. Проведено е третиране срещу болестта на 21, 9 хил.дка. В сравнение с предходната година третираните площи са двойно по-малко, най-вероятно поради преовлажняване на почвата и невъзможност за провеждане на третирания.

6

 

Проявлението на болестта при сливите, под формата „опожаряване на цветовете”, е наблюдавано в Кюстендил и Търговище, като нападението е до 5 % повредени цветове. В Силистра ранното кафяво гниене е засегнало и клонките, установено е до 12% нападнати клонки. В Пловдив от 25.04.2014 г. болестта се развива и по завръзите. Проведено е едно до две третирания на 22, 3 хил. дка.

Валежните периоди провокираха развитие на ранното кафяво гниене и при кайсиите, като при чувствителните сортове бързо обхвана младия летораст - Видин, Пловдив, Разград. Масово в страната е извършено по едно пръскане. За областите Пловдив и Шумен две. Третирани са 19,6 хил.дка. Поради продължаващите подходящи условия за развитие на болестта се очаква да се увеличи степента на нападение от ранно кафяво гниене.

Първи петна от сачмянки по листата на череши и вишни е наблюдавана от 8 април в района на Пловдив. От последната десетдневка на месеца е отчетена поява и в Габрово, Кюстендил, Силистра, София област и Търговище. Проведени са едно до две пръскания на 22, 135 хил.дка., като две третирания са проведени във Видин.

Слабо нападение от сачмянки по листата на сливи е наблюдавано в Пловдив, Силистра, Търговище и Габрово. Проведено е едно третиране на 25, 700 хил.дка.

Степента на нападение при праскови и кайсии варира според сортовата чувствителност от средна за Видин, Бургас, до силна Пловдив, Пазарджик. Проведени са едно до две пръскания на 48,433 хил. дка.

Бяла ръжда

Проявление на цилиндроспориоза по листата на череши и вишни до момента не е установено. В Търговище е отчетено изгърмяване на спори от 22 април. Поради благоприятните условия за проява и развитие на бяла ръжда, предпазно следцъфтежно третиране е проведено на 2 750 дка в Благоевград, Пловдив и Търговище.

Мехурки (кривули, рошкови, бабици) по сливата

Влажните и хладни условия по време на разпукване на цветните пъпки доведоха до прояви на болестта основно по джанки и сливи в дворни места. В сливовите насаждения не се наблюдават прояви на гъбната болест.

Масови прояви от къдравост по прасковата са регистрирани през първата десетдневка на месец април. Отчетена е средна степен на нападение за цялата страна. В регионите Сливен и Ямбол се отчита по-висока степен на поражения върху листата.

Първи прояви от брашнеста мана по прасковата са отчетени по чувствителни сортове, веднага след окапване на венечните листенца в област Пловдив. Силни прояви от патогена са регистрирани в масивите на област Ямбол. Третиране е извършено на 6,7 хил. дка.

ЛОЗЯ

Фенофаза: „развитие на първи лист” - „отделяне на реса”

Културата е в добро фитосанитарн