Начало За нас Структура Център за оценка на риска

Център за оценка на риска


Центърът за оценка на риска (ЦОР) извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.

ЦОР извършва независима научна оценка чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасността на храните (EFSA) и по възлагане от други държавни органи и физически и юридически лица срещу заплащане съгласно ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за българската агенция безопасност на храните.

ЦОР е самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. Органи на управление на ЦОР са директорът и управителният съвет. В състава на управителния съвет се включват изпълнителният директор на БАБХ или предложен от него заместник изпълнителен директор, както и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването, предложени от съответните министри. Членовете на управителния съвет се одобряват с решение на Министерския съвет за срок три години, като член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Към директора на ЦОР има Консултативен съвет, който се състои от 15 постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2230/2004 на ЕС.

Със създаването на ЦОР, към него функционира и Българският фокален център на EFSA, чиято основна дейност е популяризирането на дейностите на EFSA чрез разпространение на научна информация на национално ниво.“ След тескта да следва допълнителна препратка към страницата на Българския фокален център на EFSA, наименована „Към страницата на Българския фокален център на EFSA.

 

Проф. Бойко Ликов – директор на Центъра за оценка на риска

Проф. Бойко Ликов е дългогодишен специалист в областта на ветеринарната медицина. От 1997 г. до 2011 г. е директор на дирекция „Евроинтеграция и международни отношения” в Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Като директор до присъединяването на България към ЕС е отговорен за хармонизирането на българското законодателство, свързано със здравеопазване на животните и безопасност на храните, съгласно изискванията ЕС. Отговорен за връзките на НВМС с различни европейски и международни институции.

Има над 35-годишен професионален опит в секция „Епизоотология” към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, София, в отдел “Заразни болести”, НВМС. Участвал е в изпълнението на проекти по програма ФАР, в научна група за оценка на риска от разпространение на бруцелозата по свинете в страните - членки организирана от Европейския орган по безопасност на храните. Бил е хоноруван лектор по законодателство по безопасност на храните и здравеопазване на животните във Ветеринарния факултет към Лесотехническия университет. Участвал е в редица обучения в областта на безопасността на храните и ветеринарните въпроси. Има повече от 80 научни публикации в областта на епизоотологията, оценката на риска, епизоотологичния надзор и зоонозите.

Проф. Ликов е завършил Висшия ветеринарномедицински институт в гр. София през 1972 г. Владее английски и руски език.

 

Можете да свалите органиграмата от тук

 

 

За повече актуална информация натиснете ТУК.