МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ИЗЛОЖБА „ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2014 " – гр. Москва


МЕЖДУНАРОДНАСПЕЦИАЛИЗИРАНАТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАИЗЛОЖБА„ЗЕРНО-

КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2014 ".

 
 

От 4 до 7 февруари 2014 г. вгр. Москващесепроведе 19-тамеждународна специализирана     търговско-промишлена     изложба     „Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2014". ОрганизаторнаизложбатаеЦентърътзамаркетинг„Зкспохлеб", койтоеичленна Международнатаасоциациянаизложбенатаиндустрия(UFI).

„Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2014" сепровеждасподкрепатанаМинистерството населскотостопанствонаРФ, Федералнатаслужбазаветеринаренифитосанитарен контрол, Федералнатаслужбазанадзорвсфератаназащитанаправатанапотребителитеи благополучиетоначовека, ПравителствотонаМосква, Всерусийскиятизложбенцентър, Европейскатафедерациянапроизводителитенакомбиниранифуражи(FEFAC), Съюзътна рускитептицевъди, Рускоторибностопанство, Националнатаорганизациязадезинфекция, дезинсекцияидератизация, Съюзътназахаропроизводителитеидруги. Визложбата традиционноучастватнад 350 фирми, организацииипредприятияотнад 20 държавии 45 регионанаРусия. Над 30 специализиранирускиимеждународниинформационнииздания щеотразяватсъбитието.

Деловатапрограмавключваредицаконференции, събранияифорумина разнообразнитеми: "Иновациивобласттанатехнологиитезаотглежданеихранененариби впромишленоторибопроизводство", „Храниилекарственисредствазанепродуктивни животни", „Малкиятисреденбизнесзасъхраняванетоназърнаибрашненипродукти", „Съхранениеипреработканамаслениибобовикултури", „Иновационнитехнологиив производствотонахранизаскотовъдството", „Стратегиязаразвитиетонаптицевъдствов Русия”,„Хранителнидобавкииветеринарнипрепарати", „Състояниеиперспективиза развитиенаиндустриятазапреработкаиутилизациянаотпадъцинаселскостопанско производство"идруги.

Задопълнителнаинформация:

ВладимирМанаенковиОлгаШевцова

ел. + 7 (495) 755 5038; + 7 (495) 755 5035

e-mail: v.manaenkovpexpokhleb.com; shevtsova(g)expokhleb.com