Политика за насърчаване на промоционални и информационни програми за български земеделски и хранителни продуктиЧленството на страната ни в ЕС предоставя редица възможности на българските оператори да се възползват от различните механизми за подпомагане, за да представят сравнителните предимства на българските продукти както на вътрешния пазар на Общността, така и на пазарите на трети страни, и да увеличат възможностите за завоюване на нови пазари.

Европейският съюз въвежда политика за насърчаване на промоционални и информационни програми, като инструмент за информиране на потребителите и възможност за налагане на европейските земеделски и хранителни продукти на вътрешния и световния пазар.

На финансово подпомагане подлежат промоционални програми, които включват дейности по предоставяне на информация за промоция на земеделски и хранителни продукти и методите за тяхното производство на територията на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на съвета от 17 декември 2007 година, относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 501/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети странии, Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.

Европейското законодателство предвижда предложенията за промоционални програми да се разработват и подават от браншови или междубраншови организации, които отговарят на критерия представителност. Програми за промоция на земеделски или хранителни продукти на вътрешниея пазар на ЕС могат да разработват и подават юридически лица – сдружения на производители или на производители и търговци.

Под „Промоционална програма” се разбира обединена от обща цел съвкупност от дейности, които могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт и да улеснят предлагането му на пазара. В програмите могат да бъдат включени разнообразни дейности – връзки с обществеността (PR), реклама, организация на обучения, конференции с участието на журналисти и лекари, промоции в супермаркети и магазини, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализирана преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения. Промоционалните програми повишават информираността на потребителите, изграждат благоприятен имидж и насърчават потреблението на представяните европейски продукти. Необходимо е обаче тези дейности да са насочени и да представят предимствата на качеството на европейските продукти, тяхната хигиена, безопасност, хранителна стойност, етикетиране, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда. В тази връзка БАБХ има интерес от съвместно участие с българския бизнес при международни изяви свързани с политика за насърчаване информираността на потребителите и възможност за налагане на български земеделски и хранителни продукти на вътрешния и световния пазар. БАБХ изразява готовност за оказване на методическа и експертна помощ, и съвместно сътрудничество за популяризирането на устойчиво качество и безопасност на български хранителни продукти всеки ден.

Земеделските продукти в обхвата на тези програми са: вино, земеделски продукти и храни с географски означения, биологични продукти и биологично земеделие, плодове и зеленчуци, цветарство, мляко и млечни продукти, зехтин и трапезни маслини, яйца, растителни масла и месо.
Промоционалните програми се разработват за период от 1 до 3 години. Те не трябва да са насочени към представянето на определени търговски наименования или към повишаване консумацията на продукти с определен произход. Произходът на продукта може да се посочи, когато е защитен съгласно правото на ЕС.

Предложенията за промоционални програми се подават до компетентния орган на държавата членка, който има задължението да ги проучи и да осъществи предварителна оценка дали изискванията на европейските регламенти са спазени. Законът за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС, още преди присъединяването определи компетентния орган за избор и оценка на предложенията на национално звено – министърът на земеделието и храните и компетентния орган за финансиране и контрол на изпълнението на промоционални програми – Държавен фонд „ Земеделие „- Разплащателна агенция.

Промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти получават финансиране до 50% от ЕС, като останалата част от финансирането се поема от организациите, които са предложили програмите и сътветните държави-членки. Участието на организациите, които предлагат промоционалната програма се изразява в осигуряване на най-малко 20% от бюджета на програмата. Съгласно Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, предложения за програми се подават в Министерство на земеделието и храните два пъти годишно – в срок до 31 март за програми, насочени към трети страни и в срок до 30 ноември за програми, насочени към вътрешния пазар.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ОТНОСНО ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Aktualno/PokanaTretiStrani.aspx

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:003:0001:0009:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:147:0003:0034:BG:PDF

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Българският бизнес в Кувейт - 2011
Изложение - «Българският бизнес в Кувейт - 2011». Изложението ще се проведе от 01 до 05 септември 2011 г. в хотел „Swiss-Belhotel Plaza Kuwait” в Кувейт сити, Кувейт.
В дните на българския бизнес ще бъдат проведени срещи, семинари, както и дегустация на български продукти. Изложението ще популяризира българските стоки, услуги, образование, технологии и туризъм с цел разширяване дела на българския износ за Кувейт и ще даде възможност за привличане на повече инвестиции от Кувейт в България.
XIII Международно агро изложение по селскостопанство и хранително - вкусова промишленост Агро Про Декспо 2011г. – Българският бизнес в Казахстан – 2011.
XIII Международно агро изложение по селскостопанство и хранително - вкусова промишленост Агро Про Декспо 2011г. – Българският бизнес в Казахстан – 2011. Изложението ще се проведе в периода 2 – 4 ноември 2011 в Спорт комплекс „Алатау ‘, в столицата на Казахстан - град Астана.
На XIII – то Международно изложение Агропродекспо – 2011 Казахстан, на вниманието на специалистите ще бъдат представени последните постижения в областта на хранително – вкусовата промишленст, най – новите образци в берачната и посевна техника, мелничарското оборудване и аграрната химия.
Изложението подготвя богата програма. Ще бъдат проведени множество семинари и презентации с участието на водещи фирми и специалисти от отрасъла.