Покана за представяне на индикативни оферти


Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) възнамерява да кандидатства с проект „Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси на новосъздадената Българска агенция за безопасност на храните " в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/11/1.1-03. Крайният срок за подаване на предложенията е 27.05.2011 г. Информация за процедурата може да бъде намерена на страницата на ОПАК в интернет – http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/800_Nasoki_za_kandidatstvane_1.1.pdf.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК, кандидатът следва да представи с проектното предложение индикативни оферти за цените на предвидените в проекта разходи. В тази връзка Българската агенция за безопасност на храните кани всички заинтересовани физически и юридически лица, подходящи за изпълнение на посочените по–долу дейности да представят, в съответствие с професионалните си възможности и квалификация, индикативни оферти за:

 

1. Отделни индикативни оферти за подготовка на техническата документация за 3 процедури за провеждане на обществени поръчки:

1.1. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на основните дейности по проекта (дейности 2, 3, 4 и 5);

1.2. Изработване на технически спецификации и на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите за информация и публичност (дейност 6 от проекта);

1.3. Изработване на документацията за възлагане на обществена поръчка за извършване на одит на проекта (дейност 7 от проекта).

Индикативна оферта за цената за изпълнение на дейност 3

2. Индикативна оферта за цената на изпълнение на Дейност 2

Дейност 2 „Извършване на функционален анализ на БАБХ и изследване на работните процеси”

Основни резултати

- Проведено посещение в 2 държави членки на ЕС с продължителност за по 7 дни за по 12 експерти;


- Проведен семинар за представяне и дискутиране на европейския опит по прилагане на политиката за качество и безопасност на храните.


- Изготвен аналитичен доклад с препоръчителни действия за реорганизация на структурата на БАБХ на базата на практиките в ЕС.

- Извършен функционален анализ

- Изготвени препоръки и план за организационното структуриране на администрацията;

- Изготвени препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на администрацията;


- Изготвени препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността;
 

3. Индикативна оферта за цената на изпълнение на Дейност 3

Дейност 3 „Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси”

Основни резултати

                   - Изготвени предложения за промени в нормативната уредба, устройствения правилник, структурата на административните звена и длъжностните им разписания за оптимизиране на структурата на агенцията;

                    -
Изготвени проекти на нормативни актове, правилници и заповеди за оптимизиране на структурата на агенцията;

                    - Актуализирана структура и формат на програмния бюджет и вътрешните правила и процедури за организация на бюджетния процес.


                    - Актуализирани стратегически документи в областта на политиката по качество и безопасност на храните;

                    - Разработени вътрешни правила за административната дейност;

                    - Разработени вътрешни процедури за документооборота;

                    - Проведени обучения на 300 служители от БАБХ, специализираните структури и териториалните звена

 

4. Индикативна оферта за цената на изпълнение на Дейност 4

Дейност 4 „Разработване на система за управление и мониторинг на изпълнението на политиката по безопасност и качество на храните”

Основни резултати

                   - Създадена система за управление и мониторинг на изпълнение на политиката по безопасност и качество на храните.

                   - Разработено практическо ръководство и процедури за прилагане на системата за управление и мониторинг на изпълнението.

                   - Проведен дискусионен форум за 50 души.

                   - Обучени най-малко 50 ръководители, както за работа със системата, така и за нейното управление и усъвършенстване.

                   - Създадена правна рамка за  въвеждане на системата за управление и мониторинг на изпълнението.

 

5. Индикативна оферта за цената на изпълнение на Дейност 5

Дейност 5 „Усъвършенстване на инспекционните дейности на БАБХ и създаване на възможности за осъществяване на единни инспекции с други институции”

Основни резултати

                 - Анализ на системата за контрол и провежданите инспекционни дейности от структурните звена на БАБХ.

                 - Анализ на пресечните с БАБХ други инспекционни дейности на държавни институции.

                 - Анализ на възможностите за провеждане на единни инспекционни дейности с други институции.

                 - Създаден нов модел за инспекционните дейности в агенцията;

                 - Разработен механизъм за осъществяване на единни инспекционни графици с други институции.

                 - Разработени предложения за изменение в нормативните актове.

 

6. Индикативна ценова оферта за реализиране на дейности за информация и публичност със следните основни резултати:

                 - Изработване на най-малко 200 комплекта информационни и рекламни материали (банери, плакати, чанти, химикалки и баджове) на участниците в конференциите;

                  - Проведена първа откриваща конференция за 100 души;

                  - Публикувани най-малко 6 статии в два ежедневника.

                  - Проведена заключителна конференция за 100 души;

 

7. Индикативна ценова оферта за провеждане на одит на изпълнението на проекта

Планираната продължителност на изпълнение на проекта е 12 месеца; териториалният обхват е Република България.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 27.05.2011 г., включително, на адрес: Българската агенция за безопасност на храните, София гр. София бул. Пенчо Славейков №15А, по факс на номер (02) 915 98 49 или сканирана оферта с подпис и печат на електронна поща roumiana.krusteva@nvms.government.bg

За всяка от услугите по т. 1, както и за услугите по т. 2, 3, 4, 5 и 6 се подават отделни индикативни оферти.

За повече информация:

1. Мина Барова тел. (02)9159843, ел.поща: mina.barova@nvms.government.bg

2. Ивелина Младенова,  тел.  (02)9159859; ел.поща: ivelina.mladenova@nvms.government.bg.