Двустранно договорени сертификати за износ от Р България за трети страни


Образец на сертификат за износ на животни, продукти от животински и растителен произход, суровини, фуражи за трети страни- Образец ЕКМСП 01, Версия 01/Утвърден със Заповед РД11-2226/15.11.2016 на изпълнителния директор на БАБХ

Образец на Декларация ЗНД 002_RD 11-2465_12.12.2016 

Образец на Декларация ЗНД 003_RD 11-2465_12.12.2016

 Албания

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ/ ГОВЕЖДО МЕСО/ ДИВЕЧОВО МЕСО/ ПТИЧЕ МЕСО/ КОЖИ

Сертификат за мляко и млечни продукти

Сертификат за говеждо месо

Сертификат кожи от свине, от едри и от дребни преживни животни

Говеда за незабавно клане

Говеда за разплод и угояване

Сертификат за износ на птиче месо в Албания


 Алжир

Сертификат за износ на мед

Ветеринарно-санитарен сертификат за износ от България за Алжир на дикалциев или монокалциев фосфат с минерален произход

 Армения

Сертификат за мляко и млечни продукти

Допълнителни изисквания

Ветеринарен сертификат за износ за Република Армения на диви, зоопаркови и циркови животни

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА СВИНЕ ЗА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ

 

 Азербайджан

1.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА  МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗХОД И ЗДРАВОСЛОВНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД.

2.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ЗА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН.

3.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН.

4.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ, МОРСКИ ПРОДУКТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ- НА РУСКИ ЕЗИК.

6.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 5Р ЗА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, С ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА СИН ЕЗИК.

7.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ 5Р ЗА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН.

8.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЕТЕРИНАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ  - НА РУСКИ ЕЗИК.

9.ВЕТЕРИНАРЕН  СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПТИЧЕ МЕСО 7Р - ПОДПИСАН.

10. Ветеринарен сертификат за внос в Азербайджан на еднодневни пилета и яйца за люпене в България

11. Ветеринарен сертификат за внос на месно продукти в Република Азербайджан

 Босна и Херцеговина

Certificate MEAT PRODUCTS/ TREATED STOMACHS, BLADDERS AND INTESTINES

Certificate for POULTRY MEAT РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЗА БУРГАС

СЕРТИФИКАТ КОНСЕРВИРАНА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

СЕРТИФИКАТ ХРАНА ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ,  РАЗЛИЧНА ОТ КОНСЕРВИРАНА

СЕРТИФИКАТ ЗАЛЪГАЛКИ ЗА КУЧЕТА

Ветеринарен сертификар за внос на дъвчащи предмети за кучета в Босна и Херцеговина

Зоопаркови животни

Здравен сертификат за внос на желатин за човешка консумация в босна и херцеговина

Здравен сертификат за внос на колаген предназначен за човешка консумация в Босна и Херцеговина

Здравен сертификат за внос в босна и херцеговина на рибни продукти, предназначени за консумация от хора

Ветеринарен здравен сертификат за износ за Босна и Херцеговина на млечни продукти, получени от мляко от крави, овце, кози и биволи, предназначени за човешка консумация-HTB

Ветеринарен сертификат за внос в Босна и Херцеговина на месо, субпродукти и други продукти, получени от клане на овце и кози

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРЯСНО МЕСО, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЛЯНО МЕСО ОТ ДОМАШНО ОТГЛЕЖДАНИ ГОВЕДА ( ВКЛЮЧИТЕЛНО ВИДОВЕТЕ BISON И BUBALUS И ТЕХНИТЕ КРЪСТОСКИ ) ЗА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за износ в Босна и Херцеговина (домашни овце и кози за разплод и/или продукция)

 

Грузия

Птиче месо

Живи животни

 

Израел

Ветеринарен здравен сертификат за внос на гълъби в Израел

Сертификат за износ на храна за домашни любимци, съдържаща продукти от животински произход за Израел

Официално одобрение на предприятия, произвеждащи храни за домашни любимци предназначени за износ за Израел

 

Ирак

Птиче месо

Консерви

 

Китайска народна република

Здравен сертификат за риба и рибни продукти, предназначени за износ от Република България за Китайска народна република

Регистър на одобрените български предприятия  за износ за Китайска народна република

 

 Република Корея

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОРГАНИЧНИ ХРАНИ В КОРЕЯ

 

 Косово

Еднодневни пилета

Здравен сертификат за яйчни продукти (ЯП), предназначени за изпращане от Република България за Република Косово

Здравен сертификат за внос в Република Косово на говеда, предназначени  за незабавно клане след внос

Сертификат за месни заготовки (MP-PREP) за изпращане в Република Косово

Ветеринарно-здравен сертификат за месни продукти/обработени стомаси, мехури и черва, предназначени за изпращане за Р.Косово

Сертификат за мляко и млечни продукти

Сертификат за млечни продукти за човешка консумация НТВ

Сертификат за млечни продукти за човешка консумация НТС

Сертификат за млечни продукти - за територията извън Анекс І от Решение на Комисията 2011/388/ЕС

Здравен сертификат за птиче месо (POU) за изпращане за Р Косово

Здравен сертификат за мляно и механично отделено птиче месо (POU-MI/MSM), предназначено за внос в Р. Косово

Ветеринарен сертификат за говеда за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарно сертификат за свине за разплод и угояване за Република Косово

Ветеринарен сертификат за износ в Република Косово на овце и кози

Сертификат за внос на композитни продукти, предназначени за човешка консумация в Косово

 

Куба

Сертификат за консервирани храни

Р Македония

Яйчни продукти

Фуражи

Кожи-копитни

Говеда за разплод и производство

Ветеринарно-здравен сертификат за преработена храна за домашни любимци, която не включва консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония от Република България

Сертификат за внос на територията на Република Македония на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за разплод и доотглеждане в съответствие с Решение 2004/211/ЕО

 

Ветеринарно здравен сертификат за желатин, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Ветеринарно здравен сертификат за колаген, предназначен за човешка консумация за износ за Република Македония

Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно месо от домашно свине (Sus scrofa) (POR) за внос в Република Македония

Сертификат за покриване  на нормативните изисквания за безопасността на храните от растителен произход и / или  вино, алкохолни и безалкохолни напитки и фуражи от растителен произход,изнесени от Р България за Р Македония

Спецификация на продукт към сертификат за покриване  на нормативните изисквания за безопасността на храните от растителен произход и / или  вино, алкохолни и безалкохолни напитки и фуражи от растителен произход, изнесени от Р България за Р Македония

Сертификат за месни заготовки (MP-PREP)

Сертификат за месо от домашни птици (POU)

Сертификат за мляно месо и механично отделено месо от домашни птици (POU-MI/MSM)

Сертификат за живи охлюви

Сертификат за охлюви за човешка консумация

Сертификат за желатин за човешка консумация

Сертификат за месни продукти/ обработени стомаси, пикочни мехури и черва за изпращане

Сертификат за месни продукти/ обработени стомаси, пикочни мехури и черва за транзит и/ или складиране

Ветеринарно-здравен сертификат за рибни продукти, предназначени за човешка консумация за изпращане за Република Македония

Сертификат за декоративни водни животни за затворени декоративни съоръжения

Сертификат за млечни продукти за човешка консумация, получени от краве, овче, козе и биволско мляко

Ветеринарно-здравен сертификат за консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония от Рeпублика България

Ветеринарен сертификат за внос в Република Македония на домашни кучета, котки и порове с нетърговска цел 

Здравен сертификат за внос в Република Македония на композитни продукти, предназначени за консумация от човека (CP-I)

Ветеринарен сертификат за прясно месо, включително мляно от домашни говеда (включвайки видовете Бизон и Бубалус и техните кръстоски) за износ

ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ за аквакултури 
(отглеждане в райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения)

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ за консервирана храна за домашни любимци 
(предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония от Р. България)

Ветеринарен сертификат за домашни птици за разплод и производство
(предназначени за Република Македония)

Ветеринарен сертификат за внос на фуражи

Ветеринарен сертификат за консервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония

Ветеринарен сертификат за прерботена храна за домашни любимци, която не включваконсервирана храна за домашни любимци, предназначена за изпращане за или за транзит през Република Македония

 

 Малайзия

Ветеринарен сертификат за износ на диви животни като животни за зоологически градини за Малайзия

Международен ветеринарен сертификат за не домашни месоядни животни за износ за Малайзия
 

 Мексико

Санитарен сертификат за износ на немонтирани ловни трофеи за Мексико

 

 Молдова

Еднодневни пилета

Домашни любимци

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда с цел отглеждане и / или производство, предназначени за Република Молдова

Ветеринарен и здравен сертификат за внос на птиче месо в Република Молдова

Сертификат за млечни продукти

Ветеринарно-санитарен сертификат за термично преработено мляко, млечни продукти от термично преработено мляко или термично преработени млечни продукти Модел-НТВ 
(страница 1страница 2страница 3страница 4 )

 

ОАЕ

Домашни любимци

ОМАН

Домашни любимци

Саудитска Арабия

Риба и рибни продукти

Сингапур

Млечни

Съгласно законодателството на Сингапур, млечните продукти попадат в категория "преработени храни" и като такива трябва да бъдат регистрирани от тях. Производителят подава заявление за регистрация и следва стъпките, посочени в сайта.

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/ReqToImportExportTransshipFood/

 http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTradersAndEst/LicRegFoodTraders/index.htm

Домашни любимци

 

Сирия

ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВНОС В СИРИЯ

 

 Сърбия

Ветеринарен сертификат за домашни любимци: безгръбначни (с изключение на пчели и ракообразни), декоративни тропически риби, земноводни, влечуги, гризачи и домашни зайци-2011г.

Ветеринарен сертификат за домашни овце и кози, предназначени за клане след внос в Република Сърбия

Охлюви за консумация

Oбработени кожи от копитни животни (11.2015)

Ветеринарен сертификат за домашни говеда (Bos Taurus, Bison Bison, Bubalus Bubalis и техни кръстоски) предназначени за незабавно клане след внос (03.2016 г.)

Ветеринарен сертификат за внос на месни продукти (03.2016 г.)

Ветеринарен сертификат за птиче месо и механично отделено месо (03.2016 г.)

Здравен сертификат за внос на мед и други продукти от пчеларството, предназначени за човешка консумация

Ветеринарно здравен сертификат за внос в Република Сърбия на аквакултури за отглеждане, за райони за повторно полагане, за любителски риболовни райони и отворени декоративни съоръжения

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЖИВИ ОХЛЮВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ 

Ветеринарен сертификат за зоопаркови месоядни животни (Carnivores), предназначени за внос в Република Сърбия

Здравен сертификат за сухоземни охлюви, предназначени за консумация от човека 

Здравен сертификат за временен внос на птици в Република Сърбия

Сертификат за еднодневни пилета

Сертификат за риба и рибни продукти

Сертификат за яйца за люпене

Сертификат за млечни продукти

Сертификат за рибно брашно

Сертификат за внос на дивеч

Сертификат за фуражи, съдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Сертификат за фуражи, несъдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

Сертификат за преработени храни за домашни любимци, различни от консервираните храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Сертификат за износ на регистрирани коне за разплод за Република Сърбия

Сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания, състезания и културни прояви в Република Сърбия за период от по-малко от 30 дни

Сертификат за износ в Република Сърбия на преработени животински протеини, които не са добити от преживни животни, не са предназначени за консумация от човека, в това число смеси и продукти, различни от храни за домашни любимци, съдържащи такъв протеин

Сертификат за внос на месни продукти в Република Сърбия

Сертификат за яйчни продукти 

Сертификат за птиче месо и механично отделено месо

Ветеринарен сертификат за движение с нетърговска цел на домашни кучета, котки и порове, при влизане в Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за птици домашни любимци, влицащи в Република Сърбия с нетърговска цел 

Ветеринарен сертификат за износ на овце и кози за разплод за Република Сърбия

Здравен сертификат за внос в Република Сърбия (композитни продукти, предназначени за човешка консумация)

Ветеринарен сертификат за консервирани храни за домашни любимци, предназначени за изпращане в Република Сърбия

Ветеринарен сертификат за фуражи, съдържащи суровини от животински произход, предназначени за изпращане за Република Сърбия

 

 Тунис

Ветеринарен здравен сертификат за пресни яйца за консумация

Сертификат за охлюви, предназначени за развъждане

Сертификат за яйчни продукти

 

 Турция

1.1. ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.2. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС  В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ВОДНИ ЖИВОТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ПОВТОРНО ПОЛАГАНЕ, ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И ОТВОРЕНИ ДЕКОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1.3. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВНОС В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.4. ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА  ДОМАШНИ ГОВЕДА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

1.5. ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЯСНО, ОХЛАДЕНО ИЛИ ЗАМРАЗЕНО МЕСО (ТРУПНО) ОТ ДОМАШНИ ГОВЕДА

1.6. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ НА ЖИВИ СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ И ЖИВИ ЖАБИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

1.7. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ ОТ ВИДА “ОВЦЕ” (OVIES ARIES) И ОТ ВИДА “КОЗИ” (CAPRA HIRCUS), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕЗАБАВНО КЛАНИ СЛЕД ВНОС

1.8. ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЩРАУСОВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ ( ВНОС) В ТУРЦИЯ

1.9. Здравен сертификат за временно допускане на регистрирани коне в Европейския съюз за период по-малък 90 дни, в съответствие с Решение 2004/211/ЕС

ВЕТЕРИНAРНО-САНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА СУРОВО МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, КОЛАСТРА ИЛИ ПРОДУКТИ ОТ КОЛАСТРА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ЗА ТРАНЗИТ ИЛИ СКЛАДИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Сертификат за експорт на суровини, храни от неживотински произход и/или материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Ветеринарно-здравен сертификат за произход на котки/ кучета/ порове, придружаващи пътниците в Република Турция - ВНИМАНИЕ: Съгласно изискванията на Република Турция е задължително серологично изследване за титър на антитела срещу бяс

Здравен сертификат за яйчни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за млечни продукти за човешка консумация, предназначени за износ за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат да млечни продукти за човешка консумация, получени от мляко и крави, овце, кози и биволи, предназначени за износ за Република Турция 

Здравен сертификат за временен внос на регистрирани коне за надбягвания и състезания в Република Турция от страните-членки на Европейския съюз

Здравен ветеринарен сертификат за внос на регистрирани еднокопитни и еднокопитни за разплод и производство в Република Турция от Европейския съюз

Ветеринарно-здравен сертификат за внос на някои птици, различни от домашните, предназначени за изпращане в Турция

Ветеринарен сертификат за износ за Република Турция на животински продукти (червеи (VERMICOMPOST) и изпражнения на насекомите)

Сертификат за материали, влизащи в контакт с храни

Изисквания за внос на двучерупчести мекотели  

Сертификат за износ на какао

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (OVIES ARIES) и домашни животни от рода на козите (CAPRA HIRCUS), предназначени за угояване за Република Турция

Ветеринарен здравен сертификат за износ на домашни животни от рода на овцете (OVIES ARIES) и домашни животни от рода на козите (CEPRA HIRCUS), предназначени за износ за разплод от държави-членки на ЕС за Република Турция

Здравен сертификат за черва (естествени обвивки), предназначени за изпращане за Република Турция

Здравен сертификат за износ на сено и слама за Република Турция

Ветеринарен сертификат за необработена вълна от овце (1), предназначена за Република Турция

Здравен сертификат за яйчни продукти за човешка консумация предназначени за износ за Република Турция

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за износ на влечуги (питони) от Р. България за Р. Турция

“ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ЖЕНСКИ ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК ЗА РАЗПЛОД ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.”

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ДОМАШНИ ГОВЕДА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УГОЯВАНЕ ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС В Р.ТУРЦИЯ


 Украйна

Яйца за люпене

Домашни любимци-титър

Ветеринарен сертификат за износ на прясно птиче месо от Р. България за Украйна

Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти в Украйна (едър рогат добитък)Ветеринарен сертификат за износ на мляко и млечни продукти в Украйна (едър рогат добитък)

Сертификат за риба и рибни продукти

 

 Хашемитско Кралство Йордания

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Хашемитското Кралство Йордания на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Допълнителни изисквания при внос на птиче месо в Хашемитското Кралство Йордания

Сертификат за месо от дребни преживни животни, предназначено за внос в Йордания

Френска Полинезия

Ветеринарно-здравен сертификат за износ на пилешко месо от Република България за Френска Полинезия

Сертификат за износ на птиче месо за Френска Полинезия

 Черна гора 

Мляко и млечни

Сертификат за еднодневни пилета

Сертификат за износ на пилешко месо

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ за домашни говеда за разплод и/или производство

 

 Швейцария  

Информация относно разпоредбите за внос на храни от животински произход в кантон Цюрих, Швейцария

 

 Южна Африка

Изисквания за внос на прясно месо и карантия в Южна Африка

Изисквания за внос на обработени месни продукти в Южна Африка

 

Япония

Консерви

Консервирани продукти, които могат да се съхраняват при стайна температура, могат да бъдат внасяни в Япония и преди приключване на процедурата за птиче месо.

 

Изисква се следното:

  • за първата партида-Japanese Animal Quarantine Service трябва да прегледа документите за производствения процес на предприятието, желаещо да внася консерви;
  • износителят трябва да се свърже директно с Japanese Animal Quarantine Service

http://www.maff.go.jp/aqs/english/contactus.html

  • ако се знае на кое пристанище ще пристигне пратката, износителят трябва да се свърже с най-близкия офис на Animal Quarantine Service, ако не-с ЦУ на пристанище Йокохама;

Ветеринарен сертификат за износ от Република България за Япония на птиче месо, месни заготовки и месни продукти от птици

Ветеринарен сертификат за естествени обвивики за производство на месни продукти, предназначени за изпращане за Япония

Ветеринарен сертификат за внос в Япония на птици, различни от тези, които подлежат на задължителна карантина.