Начало Регистри Контрол на фуражи

Контрол на фуражи


  Регистър на одобрените обекти със съответната дейност по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите/ Register of approved establishments under Art. 10 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

Регистър на регистрираните обекти със съответната дейност по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите / Register of Registered establishments under Art. 9 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

  Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите/ Register of registered оperators transporting feed under Art. 9 of Regulation (EC) № 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

Регистър на одобрените обекти за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им по чл. 55в., ал.4 от Закона за фуражите/ Register of approved producers of medicated feed and/or intermediates for their production under Art. 55v(4) of Feed Law

Регистър на одобрените представители за внос на фуражи от трети страни/ Register of approved importers of feed from third countries

Списък на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави/ List of Registered importers of feed from third countries

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005/ List of Registered farmers at the level of primary production of feed according Article 5 (1) of Regulation (EO) № 183/2005