Начало Пресцентър Новини През юли инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили 12 197 проверки

През юли инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили 12 197 проверки

05.09.2018

 

През месец юли 2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:  

•           Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 197 бр.

•           Издадени предписания - 716 бр.

•           Съставени АУАН –  151 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 3 бр.

•           Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 882 108 кг. храни от животински и неживотински произход;

•           Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене общо 656,5 кг. и 165 л.  храни от животински и неживотински,  от които:

         507 кг. храни от животински произход (месни разфасовки и заготовки от червено месо, заготовки от птиче месо, замразена риба и рибни продукти,  месни и млечни продукти, свинско и шилешко месо, яйца) - без идентификационна маркировка и данни за произход, изтекъл срок на годност, без етикетировка и търговски документи, неправилно съхранение;

         55,5 кг. храни от неживотински произход - изтекъл срок на годност, без етикетировка;

         94 кг. кулинарна продукция - без маркировка, изтекъл срок на годност, лоша хигиена в обект;

         54 л. сурово краве мляко - без документи за произход;

         111 л. напитки - непълна етикетировка, без етикет на български език, изтекъл срок на годност;

•           Възбранени храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене общо 2330 кг. храни от животински и неживотински произход и 296 л. напитки, от които:

         2042,5 кг. замразени зеленчуци - 2 бр. нотификации;

         281,58 кг. замразени зеленчуци - без етикети и търговски документи;

         5,4 кг. месни заготовки-без етикети и търговски документи;

         0,500 кг. хранителна добавка - по нотификация;

         296 л.напитки (бира, безалкохолни и енергийни напитки) - непълна етикетировка, без обявен стопански субект като вносител.

През месец Юли 2018 г. дирекция КХ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби:

•           Общ брой постъпили сигнали – 37 бр., от които: 9 бр. от КЗП; 14 бр. от граждани и бизнесоператори;  8 бр. от други служби и ведомства;  6 бр. онлайн;

•           Общ брой запитвания и становища – 98 бр., от които: 30 бр. от граждани и бизнесоператори;  9 бр. от други служби и ведомства; 17 бр. от МЗХГ; 31 бр. от ОДБХ; 11 бр. онлайн.

За периода от 01.07.2018г. до 31.07.2018г. в изпълнение на Заповед №  11-882/23.05.2018г. са извършени 1 753 бр. извънредни проверки, извън текущия официален планов контрол  във  връзка с продължаващия летен туристически сезон по българското Черноморие. Извършените проверки са в обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти предлагащи услугата „ол инклузив“ и др. Целта на проверките е установяване съответствието на бизнес операторите с изискванията на действащото законодателство  по отношение регистрацията на обектите, хигиенното им състояние (сградов фонд и оборудване, хигиена на персонала, отстраняване на отпадъците),  поддържане на Системите за управление безопасността на храните или процедури основани на принципите на НАССР (спазване условията и сроковете на съхранение, изискванията за етикетиране, програми за мониторинг за хигиена и безопасност на храните) и осигуряване на проследимост на хранителните продукти (наличие на документи за произход и безопасност).

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 157  бр. предписания, съставени са 43 бр. АУАН и временно са затворени 2 бр. обекта поради лоша хигиена. Установените несъответствия са по отношение на: сграден фонд и оборудване, хигиена на обекта и персонала, търговия и предлагане на некоректно етикетирани храни съгласно действащото законодателство, и на храни без идентификационна маркировка за произход и годност, пропуски в записите свързани със Системите за управление безопасността на храните, извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ.

Възбранени и насочени за унищожаване са 284 кг. храни от животински произход (риба и рибни продукти, месо и месни и млечни продукти) - изтекъл срок на годност, без етикети и търговски документи, неправилно съхранение;

За периода от 02.07 – 27.07.2018 г. в изпълнение на Писмо № 3520–КХ/26.06.2018 г.  са извършени 59 бр.  извънредни проверки, извън текущия официален планов контрол  в обекти с дейност - бутилиране на растителни масла. Проверките са предприети вследствие на писмо от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България (СПРММБ), с информация за предлагащи се бутилирани слънчогледови масла, несъответстващи на изискванията за етикетирането и съмнения относно качествените им характеристики.

За констатираните несъответствия са издадени 5  бр. предписания, които са свързани с пропуски  в етикетирането на продуктите (без обявена хранителна стойност на етикета, етикети с неспазена големина на буквите, не посочени данни на отговорния стопански субект) съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 г.

Обобщеният анализ от проверките показва, че не са установени нарушения по отношение на производството на слънчогледови масла.