Начало Пресцентър Новини Извършени проверки от отделите “Контрол на храните” за месец Април

Извършени проверки от отделите “Контрол на храните” за месец Април

11.05.2018

І. . През месец Април  2018 г инспекторите от отдели “Контрол на храните” при ОДБХ са извършили планов официален контрол (на база оценка на риска) на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и заведенията за обществено хранене в страната. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки от дирекция КХ при ЦУ на БАБХ са както следва:  

 • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 12 356 бр.
 • Издадени предписания - 691 бр.
 • Съставени АУАН –  114 бр.

Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 11 бр. (на територията на гр. Бургас– 2 бр. несъответствия по сграден фонд и оборудване;  на територията на гр. Плевен – 2 бр. заличени   по искане на бизнес оператора;  на територията на гр. София – 3 бр. лоша хигиена, липса на вода; на територията на гр. Велико Търново- 1 бр. за неактуално удостоверение за регистрация по чл.12 от Закон за храните, лошо хигиенно състояние на обекта, не се предоставят лични здравни книжки; на територията на гр. Варна - 1 бр. за документация и материално-техническа база, на територията на гр. Смолян 1 бр. за  спиране експлоатацията на обект / част от  дейността / относно извършване на /строително-ремонтни/ дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на храните, на територията на гр. Търговище - 1 бр. за неизпълнено предписание).

 • Възбранени и насочени за унищожаване храни от предприятия и складове за търговия на едро: 28 331 кг. храни от животински и неживотински произход;
 • Възбранени и насочени за унищожаване храни от обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене общо 767,5 кг. и 25 бр.  храни от животински и неживотински произход и 10 554 бр. яйца, от които:
 • 374 кг.  храни от животински произход (месни продукти, месни заготовки, кайма, агнешко и шилешко месо, шкембе, свински крака) - неправилно съхранение, изтекъл срок на годност,  без идентификационна маркировка и етикетировка, липса на проследимост;
 • 6  кг. салата от раци - изтекъл срок на годност;
 • 339 кг. брашно - изтекъл срок на годност;
 •  23,3 кг. храни от неживотински произход (подправки, чай, фалафел) - изтекъл срок на годност, без маркировка и етикетировка;
 •  22,2 кг. сладкарски изделия (вафли, баклава,малотрайни сладкарски изделия) - изтекъл срок на годност, неизяснен произход;
 •  150 бр.  яйца - изтекъл срок на годност;
 •  10 404 бр. яйца – във връзка с мерките за борба с инфлуенца по птиците;
 •  25 бр. сандвичи - с изтекъл срок на годност;

 

 • ІІ. През месец Април 2018 г. дирекция КХ при ЦУ на БАБХ обработи сигнали, запитвания и жалби и изготви следните документи:
 • Общ брой постъпили сигнали – 29 бр., от които: 6 бр. от КЗП; 17 бр. от граждани и бизнесоператори;  2 бр. от други служби и ведомства;  4 бр. онлайн;
 • Общ брой запитвания и становища – 56 бр., от които: 15 бр. от граждани и бизнесоператори;  9 бр. от други служби и ведомства; 11 бр. от МЗХ; 3 бр. от ОДБХ; 18 бр. онлайн.

III. В изпълнение на Заповед №  РД 11-535/20.03.2018 г. във  връзка с официалния празник Великден са извършени засилени проверки в обекти за производство на храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област в страната. Целта на проверките беше установяване съответствието на производство и търговия на традиционно предлагани храни (агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др.), както и боя за яйца. В производствените обекти, търговската мрежа и заведенията за обществено хранене беше акцентирано на произхода, сроковете на годност и условията на съхранение на използваните суровини и храни, правилното етикетиране на храните, придружаващи храните документи и наличие на необходимата информация за спазване на Регламент (ЕС) № 1337/2013 за предлаганото месо, наличие на здравна маркировка на трупно месо, наличие на документи за произход и безопасност на храните, наличие на Технологична документация за произвежданите храни и съответствието им с нормативните изисквания, спазване на Системата за управление на безопасността на храните; спазване на нормативните изисквания на заведения за обществено хранене, находящи се на територията на обекти за отдих и предлагащи услугата „ол инклузив“.

Извършени са 3071 бр.  извънредни проверки, извън текущия официален планов контрол, от инспектори от отделите “Контрол на храни” при ОДБХ. От тях:

 • производствени предприятия – 464 бр.; /месодобивни предприятия, месопреработвателни предприятия, предприятия за производство на тестени и сладкарски изделия/; 
 • пакетиращи центрове за яйца – 47 бр.;
 • обекти за търговия на едро с храни  – 180 бр.;
 • обекти за търговия на дребно с храни и заведения за обществено хранене – 2256 бр. /специализирани магазини за продажба на месо, супермаркети и хипермаркети, заведения за обществено хранене, пазари и тържища и др./;

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 98  бр. предписания и са съставени 22 бр. АУАН.

 Възбранени и насочени за унищожаване храни: 255, 8 кг. храни от животински произход  /месни разфасовки и месни продукти без етикет и с изтекъл срок на годност; млечни продукти, пушена риба и замразени пилета с изтекъл срок на годност/; 6,1 кг. храни от неживотински произход /сухи пасти с изтекъл срок на годност; орехи в обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия/; 270 бр. яйца без маркировка и търговски документи.

            Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, предлагане на храни с изтекъл срок на годност, предлагане на храни без етикети и придружителни документи за произход, неспазване на условията и сроковете на съхранение, извършване на дейност в обекти без регистрация по чл.12 от ЗХ и предлагане на продукти, които не са включени в издаденото Удостоверение за регистрация на обекта, неактуализирани СУБХ

IV. В изпълнение на Заповед № РД 11-566/26.03.2018г., са извършени засилени проверки във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, находящи се на територията на цялата страна.

За периода от 27.03.2018г. до 27.04.2018 г. включително, инспекторите от отделите “Контрол на храни” при съответната  ОДБХ  са извършили 1467 бр.  проверки извън плановия официален контрол.

За отстраняване на констатираните несъответствия са издадени 55  бр. предписания и са съставени 11 бр. АУАН. Затворен обект с временно преустановена дейност на територията на гр. Бургас - 1 бр. за несъответствия в хигиената и оборудването.

Възбранени и насочени за унищожаване храни са 222 кг., от които:

 •       -38,5 кг. храни от животински произход (охладено месо, месни заготовки, кайма) - без маркировка, с изтекъл срок на годност, без етикет за произход, неотговарящи на изискванията на Наредба № 9/2011 г.;

- 8,5 кг. хляб - неправилно съхранение;

 - 175 кг. брашно пшенично екстра „тип 500“ - не е произведено по стандарт;

Най-често установените несъответствия по време на проверките са: несъответствия по сградов фонд и оборудване, некоректни и нередовно водени записи по СУБХ, предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход,  неспазване изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения.

При проверките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се извършват регулярно при предварително изготвен график от ДФ „Земеделие“, не са констатирани несъответствия при транспортирането, опаковането, съхранението и предлагането в детските и учебните заведения. Млякото и млечните продукти отговарят на БДС, а плодовете и зеленчуците са без видими признаци на развала.