Начало Пресцентър Новини Движение на домашни любимци от България за други държави от Европейския съюз

Движение на домашни любимци от България за други държави от Европейския съюз

12.02.2018

Категоризират се следните два вида движение на домашни любимци:

ДВИЖЕНИЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ

В случай на:

 • Животни , чието пътуване е свързано с настаняването в нов дом и смяна на собствеността им (осиновяване, продажба);
 • Животните се придвжижват на групи от повече от 5 котки, кучета и порчета на едно пътуващо лице;
 • Не е изпълено изискването за пътуване на животното в рамките на 5 дни от отпътуването на собственика.

Изисквания:

 • Животните произхождат от регистриран обект – животновъден обект, развъдник, приют, който гарантира собственост и произход на животните.
 • Животните са пребивавали най-малко 30 дни в обекта и не подлежат на възбрана поради заболявания. В обектите се извършват редовно ветеринарномедицински мероприятия по превенция и контрол на заболяванията, спазват се изискванията за хуманно отношение към животните.
 • Животните трябва да бъдат идентифицирани чрез имплантиране на транспондер/микрочип.
 • Животните (кучета) са регистрирани в базата данни Вет ИС на БАБХ.
 • Животните (кучета, котки и порове) са ваксинирани срещу бяс – условия: 1)най-рано ваксинация срещу бяс се извършва на възраст 12 седмици; 2) изминали са 21 дни от поставянето на ваксината преди пътуването; 3) датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на иденитфикация.
 • Кучетата са преминали лечение (обепаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis, като лечението трябва да се прилага от ветеринарен лекар в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и да бъде отразено в съответната част на паспорта.
 • Клиничен преглед - кучета, котки и порове трябва да преминат кленичен преглед в рамките на 48 часа преди пътуването, който гарантира, че са здрави и годни за транспортиране до крайната цел.

Нобходими документи

 • Паспорт – индивидуален паспорт са всяко животно, попълнен и издаден от лицензиран ветеринарен лекар. В паспорта са отразени: кодът на транспондера или татуировката, данните за ваксинацията срещу бяс, подробностите за лечението срещу Echinococcus multilocularis и клиничният преглед.
 • Здравен сертификат - кучета, котки и порове трябва да се придружават до крайната дестинация със здравен сертификат ( образец,съгласно Директива 92/65 / ЕИО) ), който се издава от официален ветеринарен лекар. Сертификатът се генерира от и движението се отразява в Системата за контрол на търговията на Общността (TRACES).
 • Преминават през одобрен за целта граничен пункт, при излизане от страната

Транспортиране:

 • Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално оборудвани превозни средства.
 • Транспортирането се извършва само с одобрени транспортни средства, лицензиране по чл. 163 на ЗВД,  като животните се придружават от лице, преминало курс за хуманно отношение към животните.
 • Не се допуска донатоварване на транспортното средство , всички животни произхождат от един обект.
 • В транспортното средство не се допуска транспортиране на животни, които не са описани в сертификата.

ДВИЖЕНИЕ С НЕ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ :

В случай на:

 • Животните пътуват със собственика си и целта на пътуването не е свързано с настаняването на животните в нов дом и смяна на собствеността им. Собственикът се завръща с животното си.
 • Животните се придживжват на групи от по-малко от 5 котки, кучета и порчета на едно пътуващо лице.
 • Изпълнено е изискването за пътуване на животното в рамките на 5 дни от отпътуването на собственика.

Изисквания

 • Животните трябва да бъдат идентифицирани чрез имплантиране на транспондер/микрочип.
 • Животните (кучета) са регистрирани в базата данни Вет ИС на БАБХ.
 • Животните (кучета, котки и порове) са ваксинирани срещу бяс – условия: 1)най-рано ваксинация срещу бяс се извършва на възраст 12 седмици; 2) изминали са 21 дни от поставянето на ваксината преди пътуването; 3) датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на иденитфикация.
 • Кучетата са преминали лечение (обепаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis, като лечението трябва да се прилага от ветеринарен лекар в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и да бъде отразено в съответната част на паспорта.
 • Клиничен преглед - кучета, котки и порове трябва да преминат кленичен преглед в рамките на 48 часа преди пътуването, който гарантира, че са здрави и годни за транспортиране.

Необходими документи:

Паспорт - кучета, котки и порове трябва да бъдат придружени индивидуално от паспорт, попълнен и издаден от лицензиран ветеринарен лекар. В паспорта са отразени: кодът на транспондера или татуировката, данните за ваксинацията срещу бяс, подробностите за лечението срещу Echinococcus multilocularis и клиничният преглед.

Транспортиране:

 • Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално оборудвани за целта клетки.

Подробна и допълнителна информация:

http://www.babh.government.bg/bg/Page/ANIMAL_TRAVEL/index/ANIMAL_TRAVEL/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%81