• БАБХ извърши извънредни проверки в 1 742 детски градини и училищни столове

    В изпълнение на един от основните приоритети на БАБХ и предвид засиления обществен интерес изпълнителният директор на БАБХ разпореди да бъдат извършени проверки извън плановия официален контрол във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, намиращи се на територията на цялата страна. Целта на тези проверки е да се установи как се спазват текстовете на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. В горецитираните обекти до момента инспекторите от отделите “Контрол на храни” при областните дирекции по безопасност на храните извършиха 1 742 инспекции. Анализът на резултатите показва, че почти изцяло предлаганите храни в обектите, свързани с изхранването на деца, са произведени по БДС, спазват се браншови и утвърдените стандарти и отговарят на изискванията на законодателството. Все още обаче има случаи с констатирани несъответствия, най-често свързани с: •           проблеми по поддръжката на сградния фонд и оборудването; •           некоректни и нередовно водени записи по системата за управление на безопасността на храните; •           неправилно съхранение на суровини и храни; •           предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход; •           предлагане на храни, неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. Допускането на подобно несъответствие се дължи и на факта, че при разработването на критериите за доставка на храни в обектите за детско хранене отговорните  администрации почти не използват експертния потенциал на БАБХ. В резултат на контролните действия от страна на БАБХ са издадени 71  предписания, съставени и връчени са 13 акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, а един обект на територията на Бургас е спрян от експлоатация поради занижена хигиена на помещенията и оборудването. Възбранени са и насочени за унищожаване 47 кг храни - заради липса на идентификационна маркировка или са с изтекъл срок на годност. Българската агенция по безопасност на храните продължава да извършва проверки, свързани с предлагането на храни на деца и ученици не само до края на учебната година, но и при организираното хранене по време на лятната ваканция.  


 • Проверка на БАБХ установи, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки

    Във връзка с писмо, постъпило в Централното управление на Българската агенция за безопасността на храните (БАБХ) от Върховната административна прокуратура, по повод публикация в медиите под заглавие „Качеството на хляба: Знаем ли какво ядем?“, контролните органи на агенцията извършиха проверки на производствени предприятия, търговски обекти, фурни и работилници, предлагащи на място хляб, както  и супермаркети, където на място се пекат хлябове и изделия. Основният акцент на проверките в цялата страна беше да се установи съответствието на предлагания на пазара хляб с изискванията на действащото законодателство, отнасящо се за храните. Проверките обхващаха още контрол на:  -           регистрация на обектите по Закона за храните; -           технологичните документации за произвежданите видове хляб и хлебни изделия; -           записите за технологичния контрол и прилаганата НАССР система; -           протоколи от лабораторни изпитвания на продуктите за доказване съответствието с качествените показатели и критериите за безопасност; -           използваните съставки, като се следи за влагането на неразрешени такива; -           етикетирането на предлаганите видове хляб за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011 г.; -           спазване на изискванията на Утвърден стандарт „България”.               При инспекциите беше възложено да се извършва органолептична оценка на произведените видове хляб, включваща  степен на изпичане на кората и вътрешността на хляба, състояние на средината – шупливост и еластичност, цвят, вкус и мирис на продукта, както и за наличие на несвойствени примеси и чужди тела.               Обобщените резултати от проверките в страната са следните: Проверени обекти,  общо                                                                                  -   1084 броя. В това число: Производствени предприятия, хлебозаводи и цехове                                 -     462 броя. Фурни за хляб и работилници, предлагащи на място хляб                       -     426 броя. Супермаркети, произвеждащи хляб и хлебни изделия                                    -196 броя. Издадени предписания за отстраняване на несъответствия                      -     67 броя. Съставени актове за установяване на административни нарушения      -        5 броя. При извършването на проверките контролните органи са констатирали, че всички обекти са регистрирани по реда на чл.12 от Закона за храните, с изключение на един обект, който работи  без регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за което е издаден акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са също 2 акта за установяване на административни нарушения, за констатирано наличие на използвани суровини с изтекъл срок на трайност и  2 АУАН, за предлаган пакетиран хляб без етикети със задължителната информация.             Анализът за резултатите от извършените проверки показва, че в произвежданите видове хляб и хлебни изделия се влагат традиционните пшенични брашна – бяло /тип 500/, добруджа /тип 750/, типово /тип 1150/ и пълнозърнесто /тип 1850/, царевично брашно, както и брашна от други зърнени култури – лимец, ръж, и др. Всички използвани брашна са с български произход, доставени от мелничните предприятия в страната, които също са регистрирани по реда на Закона за храните. Констатирано е, че в състава на част от брашната се съдържат ензимни комплекси и агент за обработка на брашна – аскорбинова киселина, които са разрешени за използване в тази категория храни, влагат се с технологична цел като подобряват хлебопекарните качества на брашното.  Различните видове хляб и хлебни изделия са етикетирани в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, на етикетите са обявени всички използвани съставки, включително и добавките в храните - набухватели, антиоксиданти, киселинни регулатори и консерванти, съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 г. относно добавките в храните. При извършването на проверките в страната не са установени случаи на произвеждан хляб с неразрешени съставки и добавки, както и предлагане на хляб с неустановен произход. Не са констатирани отклонения в качествените показатели и критериите за безопасност при лабораторните изпитвания и органолептичните оценки на различните видове хляб.             По-голямата част от издадените предписания се отнасят за констатирани несъответствия на хигиенните изисквания в производствените обекти, както и за пропуски в етикетирането на предлагания хляб – не са ясно откроени алергените в състава, непълна информация при предлагане на непредварително опакованите хлябове и др. Предстоят извършване на последващи проверки във връзка с изпълнение на предписанията.    


 • Незаконни пестициди от Турция бяха открити при акция на БАБХ и МВР

    При извършена съвместна проверка на инспектори от отдел „Растителна защита“ при ОДБХ Сливен и представители на ОД на МВР Сливен на пътен участък в близост до населено място в община Сливен е задържан микробус със сливенска регистрация, превозващ неразрешени за употреба пестициди в нарушение на Закона за защита на растенията. Лицето, извършило нарушението, е водачът на микробуса, който на 10 май 2018 г. е превозвал пратката с търговска цел. При проверката е установено, че продуктите за растителна защита в микробуса са хербициди турско производство с етикети на турски език в различен по размер туби. Общото количество на тубите е 100 броя, в които е констатирано наличието на 180 литра пестициди. Цялото количество незаконни препарати е иззето по време на проверката от инспекторите по „Растителна защита“ с протокол за изземване на ПРЗ. Пратката е транспортирана до ОДБХ Сливен и съхранена в обезопасено помещение. При проверката е съставен Констативен протокол № 000061/10.05.2018 г. и Акт за установяване на административно нарушение. Органите на МВР продължават разследването по случая със съдействието на инспекторите от ОДБХ Сливен.


 • БАБХ разкри сериозни нарушения в екарисажа в Шумен

    Екарисажът за обезвреждане на трупове на животни и други странични животински продукти в Шумен, собственост на  „Брамас 96” АД, при осъществяване на дейността си е допуснал множество несъответствия с националното и европейското законодателство. Нарушенията са официално посочени в доклади от извършени проверки на официалния контролен орган БАБХ. В доклада на проверяващата комисия с изходящ номер 3455/06.03.2018 г. е записано, че предприятието: - Няма механизъм, чрез който да бъде установено точното тегло на труповете на животните. Това  води до липса на гаранция за отчетеното преработено количество странични животински продукти и съответствието му с полученото количество месокостно брашно категория 1 с цел проследимостта му и гарантирането за спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии / спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ͘) и скрейпи при дребните преживни животни, т.нар. „луда крава“, която болест се разпространява от животните и по хората, позната като болестта на Кройцфелд-Якобс. Именно затова са предприети различни мерки на ниво Европийски съюз за предпазване здравето на хората и животните срещу СЕГ. Една от мерките е забраната за употреба на преработен животински протеин при храненето на животните – чл. 7, параграф 1-3 от Регламент (ЕО) № 999/2001; - В технологичната диаграма не са включени всички необходими етапи на технологичните процеси; - В складовото помещение за съхранение на преработен краен продукт – месокостно брашно категория 1, който е пакетиран и етекитиран, не може да бъде точно посочено наличното количество, което не гарантира спазването на изискванията за превенция и ограничаване на появата и разпространението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по говедата и дребните преживни животни, което от своя страна създава риск и за здравето на хората /тъй като болестта е зооноза/. Това може да нанесе щети върху селското стопанство и нанасяне на големи икономически щети за държавата; - При преработката  на СЖП от категория 3 в животински протеин категория 3, предназначен за влагане при производството на храни за домашни любимци, операторът не може да гарантира, че произвежда безопасна фуражна суровина, установени са и опаковки от найлон и пластмаси, които могат да попаднат в храните за животни, което е в нарушение на изискването на Приложение IV, глава 1, раздел 4, т. 3 от Регламент ЕС) № 142/2011; - складът за съхранението на месокостното брашно не е регистриран по законоустановения ред, като е нарушен Закона за ветеринарномедицинската дейност; - установени са и други несъответствия. Констатираните нарушения представляват реална заплаха от поява и разпространение на особено опасни болести по животните, голяма част от които се пренасят и върху хората. Разпространението на такива болести биха довели до риск от големи щети за животновъдството, селското стопанство, икономиката на страната ни и  здравето на хората. Предвид изложените опасности и поради това, че българската държава носи отговорност пред Европейската комисия за спазването на изискванията на посочените регламенти на ЕС, следва да се осъществява стриктен държавен контрол, което е гаранция за предпазване от посочените по-горе щети за държавата. В изпълнение на тези изисквания директорът на ОДБХ-Шумен е издал актове за спиране на дейността на екарисажа, като е допуснато предварителното им изпълнение. Тези актове обаче се обжалват от „Брамас 96“ АД пред Административен съд – гр. Шумен.        До момента  Административният съд в Шумен е спрял предварителното изпълнение на някои от тези актове до произнасянето му по съществото на жалбите, а други от тях са действащи. Съдът обаче все още не е разгледал делата по същество и няма влязъл в сила съдебен акт по съществото на делата.   Първите заседания на Административния съд в Шумен по делата са насрочени за 16.05.2017г.  


 • БАБХ организира втора конференция в рамките на Българското председателство

    Българската агенция по безопасност на храните организира конференция на тема „Хуманното отношение към животните по време на транспорт“, която се провежда на 24.04.2018 г. в София. Форумът е в рамките на един от приоритетите на Българското Председателство на Съвета на ЕС в областта на ветеринарните въпроси. Европейският съюз прилага най-високите стандарти за хуманно отношение към животните в света и прилагането на тези правила е ключов приоритет за всички държави-членки. Въпреки това прилагането на законодателството на ЕС по отношение на хуманното отношение при транспорт е едно от най-големите предизвикателства и държавите-членки срещат много затруднения при износ на живи животни към страните от Средния Изток. Приблизително 45% от износа на живи животни по суша от ЕС към Турция преминава през сухопътната граница на България с Турция, през ГИВК Капитан Андреево. С настоящия форум се цели компетентните органи от 28-те държави членки нa EС плюс Швейцария и Норвегия, експерти от Европейската Комисия и Организацията по здравеопазване на животните (OIE) и от националните контактни точки да обсъдят и споделят мнения и гледни точки, предизвикателства и най-добри практики при прилагането на законодателството за хуманното отношение към животните при транспорт, а именно Регламент 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране. Изпълнението на изискванията на Регламент 1/2005 изисква засилен контрол, добра комуникация и сътрудничество между компетентните власти, отговорност на всички лица, участващи в транспорта на живи животни, по целия маршрутен план до крайната дестинация. Въз основа на проведения дебат конференцията ще приключи с препоръки за подобряване прилагането на изискванията на Регламент 1/2005 и насърчаване изпълнението на тези изисквания, както и на OIE стандартите за хуманно отношение към животните при транспорта на живи животни извън ЕС.