• БАБХ извършва засилени проверки на обекти, в които се предлага риба и рибни продукти в цялата страна

    Българска агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки на обекти, в които се предлага риба и рибни продукти в цялата страна. Тематичните проверки са свързани с Никулден и засиленото предлагане и търсене на храни за празника и се извършват съвместно с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Национална агенция за приходите. Целта е да се гарантира безопасността на храните и да се предотврати всеки опит на недобросъвестни търговци за злоупотреби. Обект на контрол са всички предприятия за добив и преработка на риба, складови бази, язовири, водоеми, борси, големи търговски вериги, ресторанти и други.   „Прясната риба трябва да бъде със свежа, лъскава повърхност. Хрилете трябва да са розово-червени до тъмно-червени при рибите с по-тъмно месо. Когато се среже коремната кухина на рибата, трябва да се види, че органите са запазени, не са пихтиести, а костта не трябва да се отделя лесно.“ Това заяви д-р Златина Димова, директор на Областна дирекция по безопасност на храните, град Варна по време на проверка на обект в града. Тя допълни, че потребителите могат да познаят прясната риба също по очите, които трябва да са изпъкнали, с ясна, бистра роговица. По отношение на избора на миди д-р Димова посочи, че мидата трябва да е със затворена или леко отворена черупка, която при почукване с нокът се затваря, това е т.нар. рефлекс на мидата.   Заради неправилно съхранение на риба, инспектори към ОДБХ Бургас съставиха Акт за установяване на административно нарушение в обект в центъра на к-с „Възраждане“ в града. „Рибата е на открито и не е поставена под лед. Констатирахме дълбоко замразен паламуд, който трябва да стои във фризера, а всъщност се предлага на открито, като има вероятност да се размрази. Неправилно и нездравословно е храните да се замразяват и размразяват повторно“, каза д-р Георги Митев, директор на ОДБХ Бургас.   През 2015 година, в страната са извършени над 1000 извънредни проверки на обекти, предлагащи риба и рибни продукти. В резултат на инспекциите са издадени 29 предписания и са съставени 9 Акта за установяване на административно нарушение. Общото количество на бракуваната риба е 101 килограма, в това число 60 килограма от нерегламентиран търговец в област Варна. 


 • БАБХ запозна Съюза на птицевъдите в България с епизоотичната обстановка в страната и Европа и превантивните мерки за контрол и надзор на заболяванията по птиците

    Заради влошена епизоотична обстановка в някои европейски страни, Българската агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. С мерките бяха запознати представителите на Съюза на птицевъдите в България. Сезирано беше и вниманието върху ваксинацията срещу Нюкясълска болест по птиците, която се извършва в промишлените ферми и птицевъдните обекти, разположени в радиус от 10 км около тях. Надзорът на Нюкясълската болест се извършва съгласно Програма за надзор на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците в България през 2016 – 2018 г. Според Програмата, ваксинацията се извършва за сметка на собствениците на промишлените птицeферми. От страна на БАБХ беше заявено, че Агенцията ще съдейства за контрола и при необходимост за организацията за ваксинирането.   През последните седмици епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа рязко се влоши като към 29.11.2016 г. на територията на стария континент са обявени 48 огнища при домашни и 129 огнища при диви птици. Засегнати страни са Австрия, Германия, Дания, Италия, Унгария, Франция, Швеция, Швейцария, Холандия , Хърватска и Румъния.   Към момента България е свободна от инфлуенца по птиците. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през страната.   Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ежегодно изпълнява програма за контрол и надзор на болестта инфлуенца по птиците на територията на цялата страна. Програмата е част от тригодишната Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози през 2016 - 2018г., одобрена с Решение на МПС № 320/03.05.2015 г. При изпълнение на програмата през 2016 г. към 29 ноември за инфлуенца са изследвани 3700 проби от домашни и диви птици, всички с отрицателен резултат. Във връзка с влошената епизоотична обстановка в Европа със Заповед от 10 ноември 2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, са предприети следните засилени мерки за надзор и контрол на инфлуенцата по птиците в България: -           Незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички Областни дирекции по безопасност на храните (ОДБХ). -           Проведени са заседания на областните епизоотични комисии на територията на всички ОДБХ за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на страната (тясно сътрудничество между представители на Регионалните административни органи, органите на реда, ловни организации, Дирекции по горите, общественото здраве и ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовността на регионално ниво). -           Засилен надзор при дивите птици в сътрудничество с орнитоложките дружества, ловните организации и Регионалните дирекции по горите; Постоянно извършване на съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици. -           Извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите за птици. -           Подобряване на мерките за биосигурност в стопанствата за птици (недопускане излизането на птици извън дворовете на стопаните; отделно отглеждане на патици и гъски от други домашни птици, налагане на мерки за предотвратяване на контакти между домашни и диви птици, съхраняване на фуражите в закрити помещения). -           Засилен надзор и извършване на клинични прегледи, вземане на проби и проверки за биосигурност от ОДБХ на стопанства с домашни птици; извършване на постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти. -           Засилен ветеринарен контрол на пазарите на животни. -           Информационни кампании за собствениците на домашни птици (спазване на мерките за биосигурност, незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност).


 • БАБХ състави 17 Акта и 343 Предписания при проверки в детските заведения

    За по-малко от месец Българската агенция по безопасност на храните състави 19 Акта и издаде 343 Предписания при проверки в детските заведения. Извършени са над 2300 извънредни проверки в хранителни блокове към детски ясли, детски градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети. Инспекторите следяха за спазване на Наредбата за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и изтеклия гратисен период за сключените договори преди влизането в сила на последното й изменение.    Проверките са осъществени на територията на цялата страна. Около 2/3 от констатираните несъответствия по Наредбата са за неспазване изискванията за предлагане на олио по браншови стандарт „Рафинирано слънчогледово масло“. Близо половината от общия брой несъответствия свързани с използването на бяло пшенично брашно, което не е произведено по Утвърден стандарт „България“.   Установени са единични случаи, при които в училищни бюфети и обекти за търговия с храни се предлагат соленки, бисквити, вафли, трайни сладкарски изделия и напитки, които според действащото законодателство не могат да се предлагат на територията на учебни заведения и детски градини. Унищожена е и 5 килограма кайма.    За всички несъответстващи храни и напитки, контролните органи на БАБХ са издали предписания за забрана на продажбата и връщането им към доставчиците. Ще бъдат извършени последващи проверки, за установяване изпълнението на издадените предписания при всички обекти с констатирани несъответствия.   В хода на проверките инспекторите са установили кухненски блок в детска градина, който е бил без регистрация по смисъла на Закона за храните. На нарушителя е съставен Акт за установяване на административно нарушение. За лоши хигиенни условия и неизпълнение на издадена административна мярка от Областна дирекция по безопасност на храните, град Смолян е преустановена дейността на хранителен блок на детско заведение.  


 • БАБХ проведе Областни епизоотични комисии в цялата страна с цел запознаване с превантивните мерки за контрол и надзор на заболяването високопатогенна Инфлуенца по птиците

    Заради констатирани огнища на високопатогенна Инфлуенца по птиците в някои европейски страни, от близо месец Българска агенция по безопасност на храните наложи превантивни мерки срещу болестта в страната. Към момента България е свободна от инфлуенца по птиците. С цел запознаване с мерките за контрол и надзор на заболяването са проведени Областни епизоотични комисии в цялата страна. Основен риск за проникване и разпространение на болестта у нас са дивите мигриращи птици, чийто миграционни пътища преминават през България.   Превантивно се извършват периодични клинични прегледи на дивите и домашните птици. Извършва се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти. Извършват се съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или мъртви диви птици.    Всички собственици, които отглеждат птици трябва да предотвратят излизането на птиците извън дворовете на стопанствата и да не допускат контакт между пици живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който изхранват птиците трябва да се съхранява в закрити помещения за да се сведе до минимум риска от заразяването на храната от външни източници. Стопаните трябва да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици. Припомняме, че собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарния лекар, който обслужва обекта или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.  


 • ЕК провежда международно обучение в България за заболяването заразен нодуларен дерматит

    Европейската комисия провежда международно обучение в България за заболяването заразен нодуларен дерматит. Семинарът се провежда по европейската обучителна инициатива „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (BTSF) на Комисията по инициатива на Българската агенция по безопасност на храните и е насочен към Балканските държави по отношение на превенцията и борбата със заболяването.   „В България бяха регистрирани и успешно ликвидирани 217 огнища на Заразен нодуларен дерматит.“ Това каза д-р Цвятко Александров, началник-отдел „Здравеопазване на животните“ към БАБХ по време на обучението, в което участват представители на всички балкански държави, както и от Израел и от Белгия. Д-р Александров заяви, че целта е подготовка за контрол на болестта през следващата година. Той припомни, че първото огнище на заболяването беше регистрирано у нас в Област Хасково на 13 април, след което бързо се разпространи в страната. Д-р Александров припомни, че близо 2 800 едри преживни животни (0,4% поголовието) бяха умъртвени по хуманен начин за контрол на болестта, съгласно изискванията на европейското законодателство, като от 1-ви август не е регистрирано нито едно епизоотично огнище. Благодарение на предприетите мерки, заболяването беше ограничено успешно. Д-р Александров даде пример, че на фона на съседните държави в България са констатирани най-малко огнища. „Това заболяване беше екзотично за ЕС и за този регион като цяло“, посочи той, като допълни, че винаги има риск заболяването да се върне отново. „Опитът на всички държави показва, че дори, когато е приложена ваксинация, вирусът може да остане жив“, обясни още д-р Александров. Според него държавата се е справила максимално добре с болестта на фона на бързото й разпространение и това, че е била непозната за региона.