• При съвместна акция на БАБХ и МВР в Кърджали са иззети 1,2 тона месо с неизяснен произход

    При съвместна акция на органите на МВР и Областната дирекция по безопасността на храните в Кърджали, проведена на 20 февруари, са разкрити над 1,2 тона телешко месо с неясен произход в частен дом в кърджалийското село Черноочене. Проверката е инициирана от органите на МВР. При днешната акция експертите на БАБХ са установили, че количествата месо са без документи, въз основа на което е съставен акт за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност. По случая е образувана прокурорска проверка. Количествата месо са задържани в склад под юрисдикцията на МВР.


 • Лабораторните анализи потвърдиха единичен случай на антракс в Търговищко

    Късно на 16 февруари ветеринарните служители към Българската агенция за безопасността на храните са получили потвърждение от Националната референтна лаборатория в София, че има единичен случай на заболяване от антракс на крава от ферма в търговищкото село Надарево. Първият сигнал за болното животно е получен на 12 февруари на телефона на официалния ветеринарен лекар за община Търговище за внезапно умряло едро преживно животно в животновъден обект №7740-0063, намиращ се в село Надарево. На същия ден животновъдният обект е посетен от д-р Станислав Христов и е установено, че се касае за крава с номер на ушна марка BG31435837, която е умряла внезапно, без да боледува и да ѝ бъде провеждано някакво лечение. Взета е тампонна кръвна проба от изтеченията от  животно и на същия ден е транспортирана за изследване в лабораторията в Шумен, придружена от писмо №5/12.02.2018г. на д-р Станислав Христов – официален ветеринарен лекар за общ. Търговище.  На 14.02.2018г. по телефона и с писмо изх. №28/14.02.2018 г. е съобщено за възникнало съмнение за „антракс” при изследваната пробата и за изпращане на изолираната култура за потвърждение в Националната референтна лаборатория по „Туберкулоза и антракс” в НДНИВМИ - София.             Незабавно на същия ден е извършено епизоотично проучване в село Надарево  от началник отдел ЗЖ при ОДБХ Търговище и ОВЛ за общ. Търговище, при което е установено: -           В село Надарево не са констатирани случаи на „антракс” в изминалите 50 години; -           В селото се отглеждат 302 бр. говеда, 33 бр. биволи, 162 бр. овце и 23 бр. кози; -           В животновъден обект №7740-0063 се отглеждат 75 бр. едри преживни животни, от които 60 бр. млечни крави, 15 бр. телета до една годишна възраст, 5 бр. юници. Животните се отглеждат оборно-пасищно. Фуражът, с който се хранят, е собствено производство. Всички животни са в добро здравословно състояние; -           Добитото мляко се предава в МПП „Младост” гр. Търговище; -           Трупът на умрялото животно е обработен с хлорен вар, обвито с водонепропусклива материя (найлон), пак хлорна вар и загробен в трупосъбирателна яма, намираща се в гориста местност землището на с. Надарево. Мястото ще бъде оградено и обозначено като опасно за хора и животни. -           Извършено е механично почистване и дезинфекция с хлорна вар в помещенията за животни; -           За случая е информирана РЗИ Търговище;             Изпратено е уведомително писмо до областния управител на област Търговище и е проведена областна епизоотична комисия за 15.02.2018 г. от 10.00 ч. -           На 16.02.2018 г. в 16,30 е получен протокол от изпитване с положителен за антракс резултат. -           Още преди да се получи окончателната проба, всички възприемчиви животни в село Надарево са ваксинирани срещу антракс. След направено епизоотично проучване е счетено  за целесъобразно да бъдат ваксинирани 76 бр. говеда в съседното село Осен.  


 • Среща по повод изискванията за хуманното отношение при транспортирането на домашни любимци за страните от ЕС

    На 15 февруари 2018 година експерти от Българската агенция по безопасността на храните се срещнаха с представители на неправителствени организации, протестиращи по повод условията за движение на домашни любимци от България, предназначени за осиновяване до други държави членки на Европейския съюз. Представителите на БАБХ и НПО за защита на домашни любимци проведоха изключително ползотворна дискусия в сградата на ЦУ на БАБХ, като приеха и петиция, депозирана от НПО. По време на дискусията, бяха обсъдени детайлно настоящите законодателните мерки и правила на ЕС за движение на домашните любимци с цел намиране на нов дом и осиновяване, както и множеството сигнали, регистрирани от други държави членки, за нарушения на тези правила и незаконното придвижване на български домашни любимци с цел осиновяване в ЕС. Бяха споделени затрудненията, които НПО за защита на домашни любимци срещат при прилагане на тези изисквания, като единодушно бяха потвърдени тезите, че законодателството трябва да бъде спазвано и да не се позволят действия в разрез с правилата на ЕС, което уронва авторитета на страната. Дискутира се въпросът за настаняването на домашни любимци в приюти, условията в тези приюти, проблемите и затрудненията, а също и възможностите на НПО-та и доброволците да подпомагат тяхната работа с оглед благополучието на безстопанствените животните.  В заключение от дискусията се потвърди, че в духа на тясното сътрудничество всички - Българската агенция по безопасност на храните заедно с  компетентните власти на другите държави членки на ЕС и НПО-та за защита на домашните любимци, ще работят в една посока - за спазване на правилата за здравеопазването и хуманното отношение към животните.    


 • Движение на домашни любимци от България за други държави от Европейския съюз

  Категоризират се следните два вида движение на домашни любимци: ДВИЖЕНИЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ В случай на: Животни , чието пътуване е свързано с настаняването в нов дом и смяна на собствеността им (осиновяване, продажба); Животните се придвжижват на групи от повече от 5 котки, кучета и порчета на едно пътуващо лице; Не е изпълено изискването за пътуване на животното в рамките на 5 дни от отпътуването на собственика. Изисквания: Животните произхождат от регистриран обект – животновъден обект, развъдник, приют, който гарантира собственост и произход на животните. Животните са пребивавали най-малко 30 дни в обекта и не подлежат на възбрана поради заболявания. В обектите се извършват редовно ветеринарномедицински мероприятия по превенция и контрол на заболяванията, спазват се изискванията за хуманно отношение към животните. Животните трябва да бъдат идентифицирани чрез имплантиране на транспондер/микрочип. Животните (кучета) са регистрирани в базата данни Вет ИС на БАБХ. Животните (кучета, котки и порове) са ваксинирани срещу бяс – условия: 1)най-рано ваксинация срещу бяс се извършва на възраст 12 седмици; 2) изминали са 21 дни от поставянето на ваксината преди пътуването; 3) датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на иденитфикация. Кучетата са преминали лечение (обепаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis, като лечението трябва да се прилага от ветеринарен лекар в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и да бъде отразено в съответната част на паспорта. Клиничен преглед - кучета, котки и порове трябва да преминат кленичен преглед в рамките на 48 часа преди пътуването, който гарантира, че са здрави и годни за транспортиране до крайната цел. Нобходими документи Паспорт – индивидуален паспорт са всяко животно, попълнен и издаден от лицензиран ветеринарен лекар. В паспорта са отразени: кодът на транспондера или татуировката, данните за ваксинацията срещу бяс, подробностите за лечението срещу Echinococcus multilocularis и клиничният преглед. Здравен сертификат - кучета, котки и порове трябва да се придружават до крайната дестинация със здравен сертификат ( образец,съгласно Директива 92/65 / ЕИО) ), който се издава от официален ветеринарен лекар. Сертификатът се генерира от и движението се отразява в Системата за контрол на търговията на Общността (TRACES). Преминават през одобрен за целта граничен пункт, при излизане от страната Транспортиране: Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално оборудвани превозни средства. Транспортирането се извършва само с одобрени транспортни средства, лицензиране по чл. 163 на ЗВД,  като животните се придружават от лице, преминало курс за хуманно отношение към животните. Не се допуска донатоварване на транспортното средство , всички животни произхождат от един обект. В транспортното средство не се допуска транспортиране на животни, които не са описани в сертификата. ДВИЖЕНИЕ С НЕ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ : В случай на: Животните пътуват със собственика си и целта на пътуването не е свързано с настаняването на животните в нов дом и смяна на собствеността им. Собственикът се завръща с животното си. Животните се придживжват на групи от по-малко от 5 котки, кучета и порчета на едно пътуващо лице. Изпълнено е изискването за пътуване на животното в рамките на 5 дни от отпътуването на собственика. Изисквания Животните трябва да бъдат идентифицирани чрез имплантиране на транспондер/микрочип. Животните (кучета) са регистрирани в базата данни Вет ИС на БАБХ. Животните (кучета, котки и порове) са ваксинирани срещу бяс – условия: 1)най-рано ваксинация срещу бяс се извършва на възраст 12 седмици; 2) изминали са 21 дни от поставянето на ваксината преди пътуването; 3) датата на прилагане на ваксината не предхожда датата на иденитфикация. Кучетата са преминали лечение (обепаразитяване) срещу Echinococcus multilocularis, като лечението трябва да се прилага от ветеринарен лекар в рамките на период, не по-дълъг от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди времето на планираното влизане и да бъде отразено в съответната част на паспорта. Клиничен преглед - кучета, котки и порове трябва да преминат кленичен преглед в рамките на 48 часа преди пътуването, който гарантира, че са здрави и годни за транспортиране. Необходими документи: Паспорт - кучета, котки и порове трябва да бъдат придружени индивидуално от паспорт, попълнен и издаден от лицензиран ветеринарен лекар. В паспорта са отразени: кодът на транспондера или татуировката, данните за ваксинацията срещу бяс, подробностите за лечението срещу Echinococcus multilocularis и клиничният преглед. Транспортиране: Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално оборудвани за целта клетки. Подробна и допълнителна информация: http://www.babh.government.bg/bg/Page/ANIMAL_TRAVEL/index/ANIMAL_TRAVEL/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%81  


 • Важни инструкции за използването на модул „Мляко“ от фермерите

    На сайта Говедовъд.ею на 19.01.2018 г. бе публикувана статия със заглавие „Модул мляко – старт: 22.01.2018 г.“ Статията засяга няколко аспекта по въвеждането на модул „Мляко“, които бих желал да коментирам по-подробно. Най-притеснителното за мен е началото на статията: „През последните дни се срещнахме с доста фермери и учудването ни бе голямо, че те въобще не бяха чували за този Модул. След като им разказахме за това, едни казаха – Ама хич няма и да си мръдна пръста", други – Ами ще изчакаме да видим какво ще стане, трети отсичаха – С Наредба 3 и модула в кюпа.“ Не за първи път се сблъскваме с незнание или неинформираност. Ситуацията бе аналогична и във връзка със Заразния нодуларен дерматит – въпреки че 2 години подготвяхме бранша, при поява на първите огнища се оказа, че има говедовъди, които не бяха чували за тези наши усилия. А на практика за това говорехме на всички срещи на консултативните съвети, бяхме огранизирали две обиколки на страната и специализирани срещи с бранша... Странно бе и друго – докато имаше незнаещи фермери, имаше и такива, които не бяха чули името или за други подробности, но пък знаеха за „гръцката болест“ И това бяха хора, които нямаха време и възможност да оставят оборите и да участват в срещи или протести – т.е. нашето притеснение ги бе застигнало. За проблемите в млечния сектор се говори от много години. И не само за цената на млякото, а и за неговото качество! Защото, за да продаваш нещо на висока цена, първо трябва да докажеш, че продаваш същото нещо! Така, за да продаваш мляко, трябва да докажеш, че това е мляко – не само, че го докарва на цвят, а отговаря и на останалите показатели. Силно ме съмнява да има фермер, който да не е наясно кое мляко е хубаво и кое не е – най-малкото, защото го консумира и неговото семейство. Качеството на произвежданото мляко много ясно личи и от изготвената от БАБХ презентация, която вече бе показана на значителен брой фермери. Оправянето на качеството на суровото краве мляко продължи прекалено дълго. И в края на всяка отсрочка отчитаме същото – имаме нужда от нова отсрочка. Това обаче свърши в края на 2015 г. Видно от коментарите, някои хора още не са осъзнали това. Въпросът не е „Ще ползваме ли модул Мляко?“. Въпросът е – „Ще произвеждаме ли мляко?“. И това касае правовата държава – всеки има право на недоволство и на протести. Всеки обаче има право и да получава за парите си това, което желае. В този смисъл всеки един потребител, купувайки си мляко, очаква точно това – да е купил мляко. Суровината, която не покрива параметрите на сурово краве мляко, не се третира като мляко и не следва да се търгува за хранителни цели. Така всички пазарлъци са излишни. Или ще се доказва, че се произвежда и търгува сурово краве мляко, или няма да се търгува изобщо. И всеки може да направи своя избор свободно! Дали да се вземат и изследват по 2 проби месечно? Отговорът в статията е изключително ясен, при това правилен: „При липсата на данни през петнадесет дена от самоконтрола, ще светне червената лампичка в компютъра и фермата отива в графа с неотговарящо мляко. С други думи, отива на поправителен изпит, и си почва пробите отначало, за да докаже, че произвежда качествено мляко.“ С една добавка – докато трае този поправителен изпит, млякото няма да се използва за хранителни цели – поне 4 месеца! Дали някой може да си го позволи? Дали да се използва модул „Мляко“? Одитът на Европейската комисия недвусмислено показа, че начинът, по който е организирано пробовземането, е незадоволителен и компрометира доверието в качеството на българското сурово краве мляко. Така се стигна и до идеята за модул „Мляко“ – да гарантира пред Европейската комисия, че вземането на проби е процес, които може да се контролира с цел избягване на фалшификациите. Много от фермерите в бургаския край се оплакваха как са чакали по цял ден на опашка за предаване на пробите в лабораторията. С въвеждането на модула се цели подобряване и на този процес – автоматизиране на приема на пробите. А какво ще кажете за резултатите от пробите? Предпочитате да чакате резултата на хартия, който сетне да предоставите на ОДБХ? Не ви ли затруднява това? И не искате ли процесът да се опрости? Ами смятането на средногеометричната стойност за месеца? Дали всеки може да се справи с това? Не е ли по-удобно модулът да поеме тази дейност? А писането на хартия? Писането доставя ли ви удоволствие? Не ви ли притеснява, че може да объркате нещо в придружителното писмо? И да се окаже, че се пратили проба, платили сте я, а нещо все пак не е било в ред и нямате получен резултат? Наблюденията ми от проведените обучения на фермери и ветеринарни лекари показва, че с модул „Мляко“ се работи много по-лесно в сравнение с писането на писма. Информацията е много по-сигурна, защото няма как да сбъркаш. И най-трудното е да пребориш страха от таблета! А колко струва таблетът? „От предварителните проверки се разбра, че цената доста варира, но при всички случаи ще е над 700 лв.“. Таблетите, с които работят колегите от ОДБХ са купени на цени от около 300 лева. Таблетите, с които са извършени обученията досега, са също с цени от около 300 лева. Предвид притесненията на пробовземачите, БАБХ промени първоначалното си виждане и към момента могат да се използват и устройства с по-слаби от посочените в предварителното обявление параметри. На последните обучения в периода 18-21.01.2018 г. проби се въвеждаха през мобилни телефони, както и през таблет, който деца във фермата ползват за игри! И това са устройства, чиято цена е далече под 700 лева! Вероятно дори под 200 лева. Защо тогава посочихме тези параметри? Защото условията по фермите са различни. Едно обикновено устройство ще работи във ферма с добро разположение. Има обаче опасност то да не сработи, когато покритието на мобилния оператор не е добро, особено ако се налага да се работи „оф-лайн“. Освен това ако камерата не е с нужните параметри, отпада възможността за ползване предимството на баркода. Липсата пък на GPS устройство няма да може да засече локацията и така няма да може да се въведе пробата. Обръщам внимание, че са посочени минималните препоръчителни параметри. Изборът обаче е свободен! Приложението „Проби мляко“ е разработено и заплатено от БАБХ и е безплатно за ползване от страна на пробовземачите. Съгласно предварителния план приложението вече може свободно да се изтегли от Google Play магазин на всяко Aндроид устройство. Модул Мляко стартира официално на 22.01.2018 г. Всички констатирани проблеми ще бъдат остранявани своевременно, така че пробовземачите да не изпитват затруднения. За целта обаче те следва да мога да работят с приложението. И тук стигаме до въпроса – подготвени ли са пробовземачите за това? Явно не всички са чули за промяната! Странно как така – всички лаборатории са информирани за това, а също и всички мандри! Възможното обяснение за мен е, че не изследват мляко, нито че предават мляко! Освен това не четат, нито се срещат с представители на консултативните съвети! Всъщност колко фермери са наясно? От около 7 хиляди ферми, преминали началната оценка, досега са били обучени около 700 пробовземача – т.е. около 10%. Дали достатъчно пробовземачи са подготвени? Началната оценка на млекодобивните стопанства извършихме на 2 етапа с около 300 официални ветеринарни лекари. По същото време те спасяваха страната от Заразен нодуларен дерматит и инфлуенца по птиците. Задачата бе свършена, като разполагахме с 2 лаборатории. Към момента имаме над 2 пъти повече пробовземачи, а лабораториите са 6. Калкулацията показва, че имаме значително увеличение на възможностите. И все пак... При 7 000 ферми, аз лично очаквам да има поне 2 000-3 000 пробовземача. Още повече, че постоянно има недоверие към официалните ветеринарни лекари, към мандрите, към лабораториите... Така че – действайте! Не губете време в излишни изнервяния, а решете как и кой ще взема пробите за вашата ферма – сам, мандрата или пък лабораторията? Или пък съседът, който вече е изкарал курса? И не е ли време за персонално обучение? Повече информация може да бъде намерена на сайта на БАБХ, откъдето могат да бъдат изтеглени и образците на заявление и декларация, както и във всяка ОДБХ.   Д-р Георги Чобанов Директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните, и контрол на фуражите“ Българска агенция по безoпасност на храните