• България получи статут на страна, свободна от класическата чума по свинете

    Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) официално призна България като държава, „свободна от класическа чума по свинете“, по време на Генералната Сесия на организацията, която се провежда тази седмица в Париж, Франция. Днес, на 24 май, България ще получи здравния сертификат за официално признат статут по време на тържествена церемония на Световната Асамблея на делегатите на OIE в Париж. ОIE е единствената организация, чиито стандарти по здравеопазване на животните са признати като референтни от Световната търговска организация (СТО). Предоставянето на официален статут, признат от OIE, има голямо значение за икономическото развитие на страната ни, посочи Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасността на храните. През 2016 г. Европейската комисия прие Решение, с което допусна България да търгува с живи прасета в рамките на Европейския съюз, след като преди това имаше повече от 10 годишна забрана, наложена във връзка с контрола на заболяването класическа чума свине.


 • БАБХ извърши извънредни проверки в 1 742 детски градини и училищни столове

    В изпълнение на един от основните приоритети на БАБХ и предвид засиления обществен интерес изпълнителният директор на БАБХ разпореди да бъдат извършени проверки извън плановия официален контрол във всички хранителни блокове към детски ясли, градини, детски кухни майки и училищни столове и бюфети, намиращи се на територията на цялата страна. Целта на тези проверки е да се установи как се спазват текстовете на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. В горецитираните обекти до момента инспекторите от отделите “Контрол на храни” при областните дирекции по безопасност на храните извършиха 1 742 инспекции. Анализът на резултатите показва, че почти изцяло предлаганите храни в обектите, свързани с изхранването на деца, са произведени по БДС, спазват се браншови и утвърдените стандарти и отговарят на изискванията на законодателството. Все още обаче има случаи с констатирани несъответствия, най-често свързани с: •           проблеми по поддръжката на сградния фонд и оборудването; •           некоректни и нередовно водени записи по системата за управление на безопасността на храните; •           неправилно съхранение на суровини и храни; •           предлагане на храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход; •           предлагане на храни, неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2011г. за специфичните изисквания и качество на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обекти за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения. Допускането на подобно несъответствие се дължи и на факта, че при разработването на критериите за доставка на храни в обектите за детско хранене отговорните  администрации почти не използват експертния потенциал на БАБХ. В резултат на контролните действия от страна на БАБХ са издадени 71  предписания, съставени и връчени са 13 акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, а един обект на територията на Бургас е спрян от експлоатация поради занижена хигиена на помещенията и оборудването. Възбранени са и насочени за унищожаване 47 кг храни - заради липса на идентификационна маркировка или са с изтекъл срок на годност. Българската агенция по безопасност на храните продължава да извършва проверки, свързани с предлагането на храни на деца и ученици не само до края на учебната година, но и при организираното хранене по време на лятната ваканция.  


 • Проверка на БАБХ установи, че българският хляб е качествен и без неразрешени добавки

    Във връзка с писмо, постъпило в Централното управление на Българската агенция за безопасността на храните (БАБХ) от Върховната административна прокуратура, по повод публикация в медиите под заглавие „Качеството на хляба: Знаем ли какво ядем?“, контролните органи на агенцията извършиха проверки на производствени предприятия, търговски обекти, фурни и работилници, предлагащи на място хляб, както  и супермаркети, където на място се пекат хлябове и изделия. Основният акцент на проверките в цялата страна беше да се установи съответствието на предлагания на пазара хляб с изискванията на действащото законодателство, отнасящо се за храните. Проверките обхващаха още контрол на:  -           регистрация на обектите по Закона за храните; -           технологичните документации за произвежданите видове хляб и хлебни изделия; -           записите за технологичния контрол и прилаганата НАССР система; -           протоколи от лабораторни изпитвания на продуктите за доказване съответствието с качествените показатели и критериите за безопасност; -           използваните съставки, като се следи за влагането на неразрешени такива; -           етикетирането на предлаганите видове хляб за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011 г.; -           спазване на изискванията на Утвърден стандарт „България”.               При инспекциите беше възложено да се извършва органолептична оценка на произведените видове хляб, включваща  степен на изпичане на кората и вътрешността на хляба, състояние на средината – шупливост и еластичност, цвят, вкус и мирис на продукта, както и за наличие на несвойствени примеси и чужди тела.               Обобщените резултати от проверките в страната са следните: Проверени обекти,  общо                                                                                  -   1084 броя. В това число: Производствени предприятия, хлебозаводи и цехове                                 -     462 броя. Фурни за хляб и работилници, предлагащи на място хляб                       -     426 броя. Супермаркети, произвеждащи хляб и хлебни изделия                                    -196 броя. Издадени предписания за отстраняване на несъответствия                      -     67 броя. Съставени актове за установяване на административни нарушения      -        5 броя. При извършването на проверките контролните органи са констатирали, че всички обекти са регистрирани по реда на чл.12 от Закона за храните, с изключение на един обект, който работи  без регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за което е издаден акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са също 2 акта за установяване на административни нарушения, за констатирано наличие на използвани суровини с изтекъл срок на трайност и  2 АУАН, за предлаган пакетиран хляб без етикети със задължителната информация.             Анализът за резултатите от извършените проверки показва, че в произвежданите видове хляб и хлебни изделия се влагат традиционните пшенични брашна – бяло /тип 500/, добруджа /тип 750/, типово /тип 1150/ и пълнозърнесто /тип 1850/, царевично брашно, както и брашна от други зърнени култури – лимец, ръж, и др. Всички използвани брашна са с български произход, доставени от мелничните предприятия в страната, които също са регистрирани по реда на Закона за храните. Констатирано е, че в състава на част от брашната се съдържат ензимни комплекси и агент за обработка на брашна – аскорбинова киселина, които са разрешени за използване в тази категория храни, влагат се с технологична цел като подобряват хлебопекарните качества на брашното.  Различните видове хляб и хлебни изделия са етикетирани в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство, на етикетите са обявени всички използвани съставки, включително и добавките в храните - набухватели, антиоксиданти, киселинни регулатори и консерванти, съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 г. относно добавките в храните. При извършването на проверките в страната не са установени случаи на произвеждан хляб с неразрешени съставки и добавки, както и предлагане на хляб с неустановен произход. Не са констатирани отклонения в качествените показатели и критериите за безопасност при лабораторните изпитвания и органолептичните оценки на различните видове хляб.             По-голямата част от издадените предписания се отнасят за констатирани несъответствия на хигиенните изисквания в производствените обекти, както и за пропуски в етикетирането на предлагания хляб – не са ясно откроени алергените в състава, непълна информация при предлагане на непредварително опакованите хлябове и др. Предстоят извършване на последващи проверки във връзка с изпълнение на предписанията.    


 • Незаконни пестициди от Турция бяха открити при акция на БАБХ и МВР

    При извършена съвместна проверка на инспектори от отдел „Растителна защита“ при ОДБХ Сливен и представители на ОД на МВР Сливен на пътен участък в близост до населено място в община Сливен е задържан микробус със сливенска регистрация, превозващ неразрешени за употреба пестициди в нарушение на Закона за защита на растенията. Лицето, извършило нарушението, е водачът на микробуса, който на 10 май 2018 г. е превозвал пратката с търговска цел. При проверката е установено, че продуктите за растителна защита в микробуса са хербициди турско производство с етикети на турски език в различен по размер туби. Общото количество на тубите е 100 броя, в които е констатирано наличието на 180 литра пестициди. Цялото количество незаконни препарати е иззето по време на проверката от инспекторите по „Растителна защита“ с протокол за изземване на ПРЗ. Пратката е транспортирана до ОДБХ Сливен и съхранена в обезопасено помещение. При проверката е съставен Констативен протокол № 000061/10.05.2018 г. и Акт за установяване на административно нарушение. Органите на МВР продължават разследването по случая със съдействието на инспекторите от ОДБХ Сливен.


 • БАБХ разкри сериозни нарушения в екарисажа в Шумен

    Екарисажът за обезвреждане на трупове на животни и други странични животински продукти в Шумен, собственост на  „Брамас 96” АД, при осъществяване на дейността си е допуснал множество несъответствия с националното и европейското законодателство. Нарушенията са официално посочени в доклади от извършени проверки на официалния контролен орган БАБХ. В доклада на проверяващата комисия с изходящ номер 3455/06.03.2018 г. е записано, че предприятието: - Няма механизъм, чрез който да бъде установено точното тегло на труповете на животните. Това  води до липса на гаранция за отчетеното преработено количество странични животински продукти и съответствието му с полученото количество месокостно брашно категория 1 с цел проследимостта му и гарантирането за спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии / спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ͘) и скрейпи при дребните преживни животни, т.нар. „луда крава“, която болест се разпространява от животните и по хората, позната като болестта на Кройцфелд-Якобс. Именно затова са предприети различни мерки на ниво Европийски съюз за предпазване здравето на хората и животните срещу СЕГ. Една от мерките е забраната за употреба на преработен животински протеин при храненето на животните – чл. 7, параграф 1-3 от Регламент (ЕО) № 999/2001; - В технологичната диаграма не са включени всички необходими етапи на технологичните процеси; - В складовото помещение за съхранение на преработен краен продукт – месокостно брашно категория 1, който е пакетиран и етекитиран, не може да бъде точно посочено наличното количество, което не гарантира спазването на изискванията за превенция и ограничаване на появата и разпространението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по говедата и дребните преживни животни, което от своя страна създава риск и за здравето на хората /тъй като болестта е зооноза/. Това може да нанесе щети върху селското стопанство и нанасяне на големи икономически щети за държавата; - При преработката  на СЖП от категория 3 в животински протеин категория 3, предназначен за влагане при производството на храни за домашни любимци, операторът не може да гарантира, че произвежда безопасна фуражна суровина, установени са и опаковки от найлон и пластмаси, които могат да попаднат в храните за животни, което е в нарушение на изискването на Приложение IV, глава 1, раздел 4, т. 3 от Регламент ЕС) № 142/2011; - складът за съхранението на месокостното брашно не е регистриран по законоустановения ред, като е нарушен Закона за ветеринарномедицинската дейност; - установени са и други несъответствия. Констатираните нарушения представляват реална заплаха от поява и разпространение на особено опасни болести по животните, голяма част от които се пренасят и върху хората. Разпространението на такива болести биха довели до риск от големи щети за животновъдството, селското стопанство, икономиката на страната ни и  здравето на хората. Предвид изложените опасности и поради това, че българската държава носи отговорност пред Европейската комисия за спазването на изискванията на посочените регламенти на ЕС, следва да се осъществява стриктен държавен контрол, което е гаранция за предпазване от посочените по-горе щети за държавата. В изпълнение на тези изисквания директорът на ОДБХ-Шумен е издал актове за спиране на дейността на екарисажа, като е допуснато предварителното им изпълнение. Тези актове обаче се обжалват от „Брамас 96“ АД пред Административен съд – гр. Шумен.        До момента  Административният съд в Шумен е спрял предварителното изпълнение на някои от тези актове до произнасянето му по съществото на жалбите, а други от тях са действащи. Съдът обаче все още не е разгледал делата по същество и няма влязъл в сила съдебен акт по съществото на делата.   Първите заседания на Административния съд в Шумен по делата са насрочени за 16.05.2017г.